PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy istnieją jakieś przepisy regulujące kwestię zaliczania studentowi zajęć odbytych na innej uczelni?

2011-09-29


Czy istnieją jakieś przepisy regulujące kwestię zaliczania studentowi zajęć odbytych na innej uczelni?

Kwestię powyższą reguluje ustawa  Prawo o szkolnictwie wyższym oraz akty wykonawcze do tej ustawy: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta, a od dnia 1 października 2011 r. rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta.
Przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, określa regulamin studiów.  Przeniesienie zajęć następuje na wniosek studenta, jednak ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik jednostki przyjmującej, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów. Przy dokonywaniu zaliczenia istotna jest zbieżność efektów kształcenia uzyskanych przez studenta w wyniku realizacji zajęć i praktyk odpowiadających zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia na kierunku studiów, na których student studiuje.

Zajęciom wynikającym z planu studiów i programu kształcenia zaliczanym przez studenta przypisywane są punkty ECTS, czyli punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. Zakładane efekty kształcenia to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie osoba ucząca się ma uzyskać w procesie kształcenia.
 
Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macierzysta (w tym również w uczelni zagranicznej) z przypisanymi punktami ECTS, zajęcia te zaliczane są do osiągnięć wyrażonych w punktach ECTS w uczelni macierzystej.

Przy przenoszeniu zajęć obowiązują ponadto pewne zasady. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 2530 godzin pracy. Co istotne liczba pracy studenta obejmuje zarówno zajęcia organizowane przez uczelnię zgodnie z planem studiów jak i pracę indywidualną studenta.

Poza tym student musi uzyskać zakładane efekty kształcenia oraz otrzymać minimum 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego semestru. W jednostce przyjmującej student otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka przypisana jest efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w tej jednostce.

Za zaliczenie każdego z zajęć i praktyk przewidzianych w programie kształcenia student otrzymuje, niezależnie od uzyskanej oceny, odpowiednią liczbę punktów ECST. Warunkiem koniecznym do przyznania punktów jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk. Ponadto punkty ECTS przyznawane są za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu dyplomowego, zgodnie z programem kształcenia.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym  Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
2.    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta  Dz. U. Nr 187, poz. 1385.
3.    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta  Dz. U. Nr 201, poz. 1187.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego