PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy jako dziecko mam prawo uzyskać od lekarza informację na temat stanu zdrowia mojego rodzica?

2012-04-05

Czy jako dziecko mam prawo uzyskać od lekarza informację na temat stanu zdrowia mojego rodzica, czy też potrzebna jest na to jego zgoda? Czy można taką informację uzyskać telefonicznie?

Co do zasady lekarz jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy związanych z pacjentem informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Dotyczy to zarówno informacji dotyczących jego stanu zdrowia, jak i np. sytuacji rodzinnej, majątkowej, społecznej. Tylko w wypadkach wyjątkowych, wskazanych przez przepisy, możliwe jest ujawnienie wskazanych danych innym, poza pacjentem, osobom.

Jednym z takich przypadków jest sytuacja, w której pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy (co istotne, dziecko nie jest przedstawicielem ustawowym rodzica, chyba że sąd wydał w tym względzie stosowne orzeczenie) wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy. Wcześniej jednak lekarz ma obowiązek uprzedzić pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego) o niekorzystnych skutkach ujawnienia takich informacji.
Prawo do otrzymania informacji o stanie zdrowia ma więc w pierwszej kolejności pacjent, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy. Informacja taka powinna być udzielona w przystępnej formie i powinna obejmować rozpoznanie, proponowane oraz możliwe metody diagnostyczne i lecznicze oraz dające się przewidzieć następstwa ich zastosowania albo zaniechania, jak również wyniki leczenia oraz rokowania.

Wyjątkowo, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według jego oceny przemawia za tym dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej informacji. Co ważne, pacjent ma również prawo zgłosić lekarzowi, że nie życzy sobie żadnych informacji na temat stanu swojego zdrowia.

Dopiero za zgodą wskazanych powyżej osób możliwe jest udzielenie informacji innym osobom.

Bez zgody pacjenta-rodzica dziecko może uzyskać informację tylko wówczas, gdy pacjent jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia informacji. W takich okolicznościach, jak również w przypadku pacjenta, który nie ukończył jeszcze 16 lat, lekarz może udzielić informacji nie tylko przedstawicielowi ustawowemu, ale również osobie bliskiej, tzn. małżonkowi, krewnemu lub powinowatemu do drugiego stopnia w linii prostej (czyli np. babci, dziadkowi, matce, ojcu, córce, synowi, wnukom oraz dziadkom współmałżonka, teściowej, teściowi), osobie pozostającej we wspólnym pożyciu lub osobie wskazanej przez pacjenta.

Przepisy nie wskazują formy, w jakiej informacja o stanie zdrowia ma być udzielana. Z uwagę na specyfikę takich danych oraz rolę, jaką odgrywają one w procesie leczenia pacjenta, wydaje się, że informacja powinna być udzielana w trakcie osobistej rozmowy. W przypadku żądania udzielenia informacji przez telefon istnieje problem identyfikacji osoby dzwoniącej (czy należy ona do kręgu osób, którym można takich informacji udzielić), dlatego spotkanie się z odmową personelu medycznego nie powinno dziwić. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby umówić się wcześniej z lekarzem osobiście i ustalić, że otrzymywanie bieżących informacji będzie możliwe również w trakcie rozmowie telefonicznej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty , tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego