PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy można zwrócić niewadliwy towar?

2011-05-16

Ostatnio kupiłam wnukowi zabawkę. Niestety zaraz po wyjściu ze sklepu chłopiec rozmyślił się i zażądał innego podarku. Wróciłam do sklepu i chciałam zwrócić lub przynajmniej wymienić towar na inny, jednak sprzedawczyni stanowczo odmówiła, twierdząc że taka praktyka nie jest u nich przyjęta. Czy miała rację?

Jeżeli zakupiony w sklepie towar jest zgodny z umową, możliwość jego zwrotu faktycznie jest uzależniona wyłącznie od dobrej woli właściciela sklepu. Przepisy chronią kupującego tylko w przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową. Jeżeli kupujący po prostu się rozmyśli  nie ma prawa żądać od sprzedawcy przyjęcia zgodnego z umową towaru do sklepu i zwrotu zapłaconej ceny, chyba że strony przy wydawaniu towaru umówiły się inaczej.

Sprzedawca ma obowiązek podać kupującemu nazwę towaru, wskazać producenta i importera, znak zgodności (jeżeli jest wymagany przez przepisy), informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, a także inne wymagane przepisami prawa dane. Ma również obowiązek udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru, jak również potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej. Jeżeli zamieszczona na towarze informacja lub postanowienia umowy są dla konsumenta nieczytelne lub niezrozumiałe, może on zażądać od sprzedawcy stosownych wyjaśnień. Wskazane  informacje dotyczące produktu, jak również wydane wraz z towarem dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub w powszechnie zrozumiałej formie graficznej (o ile pozwala na to rodzaj informacji).

Zwrot zabawki będzie więc możliwy na przykład w przypadku, gdy nie będzie ona posiadała właściwości, o których istnieniu zapewniał kupujący, albo zamieszczona na opakowaniu informacja dotycząca zastosowania lub funkcji zabawki nie będzie zgodna z rzeczywistością.

Naruszenie obowiązku udzielania rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i uznawane jest za godzące w te interesy bezprawne działanie przedsiębiorcy.  

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego  Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny  Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
3.    Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego