PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy nauczyciel przedszkola ma takie same ulgi w przejazdach komunikacją zbiorową jak nauczyciel szkół?

2010-11-29

Czy nauczycielowi przedszkola przysługują takie same ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego jak nauczycielom szkół?
Do tej pory ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego nie przewidywała takiego uprawnienia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach. Zgodnie ze wskazanym aktem prawnym, do 37% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej uprawnieni byli:
•    nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
•    nauczyciele akademiccy.
Uprawnienie to przysługiwało im na podstawie, odpowiednio, biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych w przypadku przejazdów kolejowych oraz biletów imiennych miesięcznych w przypadku transportu autobusowego.  
Wskazane przepisy będą jednak musiały zostać zmienione, bowiem Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 listopada 2010 r.  (sygn. akt K2/10) uznał, że kwestionowana regulacja jest niezgodna z Konstytucją RP w zakresie, w jakim wyłącza nauczycieli przedszkolnych z kręgu uprawnionych do ulgowych przejazdów.  
Badając przepisy, Trybunał nie dopatrzył się powodów takiego zróżnicowania uprawnień nauczycieli. Uzasadniając swoje stanowisko, Trybunał wskazał, że zarówno przedszkola, jak i szkoły mają za zadanie kształcić, wychowywać i zapewniać opiekę dzieciom i młodzieży, stosownie do wieku i stopnia rozwoju podopiecznych. Nauczyciele przedszkoli również muszą posiadać odpowiednie wykształcenie oraz podnosić swoje kwalifikacje. Status nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych, w świetle przepisów Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty, jest taki sam.
Trybunał nie znalazł żadnych podstaw do różnicowania nauczycieli ze względu na miejsce pracy (przedszkole bądź szkoła) i uznał, że kwestionowane przepisy naruszają konstytucyjną zasadę równości. W konsekwencji art. 4 ust. 7 pkt 1 i art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego straciły moc z dniem opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw, tzn. 25.11.2010 r.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.
2.    Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r., sygn. akt K 2/10 – Dz. U. Nr 222, poz. 1456.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego