PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy orzeczenie o niepełnosprawności może być wydane na stałe??

2010-09-13


Moje dziecko ma ciężką chorobę genetyczną, z którą będzie się borykać do końca życia. Ostatnio odebrałam z powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenie, w którym uznano je za niepełnosprawne, ale tylko do ukończenia 16 roku życia. Dlaczego nie mogło dostać takiego orzeczenia na stałe? Przecież nigdy nie będzie zdrowe. Czym kieruje się komisja, wydając takie orzeczenie?
Regulujące tę kwestię przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych różnicują sposób orzekania dzieci i osób dorosłych. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że nieco inne są zarówno standardy, jak i cele orzekania tych dwóch grup. Zgodnie z powołanymi przepisami w przypadku osób dorosłych wydaje się orzeczenia stwierdzające jeden z trzech stopni niepełnosprawności. W przypadku dzieci nie ustala się stopnia, lecz naruszenie sprawności fizycznej lub psychicznej z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującej konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.
Ocenie podlega zdolność do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem. Członkowie składu orzekającego badają, czy występuje konieczność zapewniania stałej opieki lub pomocy w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku. Podstawą do wydania orzeczenia są również znaczne zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagające systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza nim.
Zgodnie z przepisami niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez nie 16 roku życia. Oznacza to, że orzeczenie o niepełnosprawności może zostać wydane maksymalnie na okres do ukończenia przez dziecko 16 lat. Dziecko starsze będzie już orzekane jak osoba dorosła i jeżeli skład orzekający uzna, że według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy, wyda orzeczenie na stałe.
Aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, rodzic lub opiekun prawny dziecka powinien złożyć w odpowiednim czasie do powiatowego zespołu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, stosowny wniosek. Aby zachować ciągłość możliwości legitymowania się orzeczeniem, wniosek powinien zostać złożony jeszcze przed utratą ważności wcześniejszego orzeczenia. Jednak badanie przez skład orzekający będzie miało miejsce dopiero po ukończeniu przez dziecko 16 lat.
Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.
2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia – Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.
3.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego