PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy osoba pobierająca rentę socjalną może dorabiać, nie tracąc przy tym prawa do tego świadczenia?

2011-11-17

Czy osoba pobierająca rentę socjalną może dorabiać, nie tracąc przy tym prawa do tego świadczenia?

Renta socjalna zostanie zawieszona, jeżeli osoba ją pobierająca osiągnie przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, to znaczy:
• zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę,
• będzie odbywała czynną służbę wojskową lub zastępczą służbę wojskową,
• będzie odbywała służbę w Policji, w organach bezpieczeństwa publicznego, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, straży pożarnej, Służbie Celnej, BOR,
• podejmie inną pracę zarobkową (np. na podstawie umowy cywilnoprawnej),
• będzie prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z przepisami za przychód uważa się nie tylko pobierane wynagrodzenie czy też przychód z działalności gospodarczej stanowiący zadeklarowaną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, ale również:
• wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, kwoty pobranych zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego), kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego,
• przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
• inny przychód zaliczony do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Osoba może osiągać przychody z różnych źródeł. Z punktu widzenia prawa do renty socjalnej istotna jest wysokość przychodów osiągana ze wszystkich źródeł łącznie. Jeżeli zsumowane przychody przekroczą w danym miesiącu kwotę 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (od dnia 1 września 2011 r. jest to kwota 1009,90 zł), renta socjalna za taki miesiąc nie zostanie wypłacona. Od przyszłego roku próg, którego przekroczenie skutkować będzie zawieszeniem prawa do świadczenia, zostanie zwiększony do wysokości 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Powodem takich zmian jest chęć polepszenia sytuacji zawodowej osób pobierających rentę socjalną. Z jednej strony omawiane świadczenie jest najniższym spośród przyznawanych przez ZUS, z drugiej zaś pobierające je osoby mają najgorsze możliwości dorobienia do renty bez konieczności jej zawieszania (w przypadku rencistów i emerytów limit skutkujący zawieszeniem odpowiada bowiem 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Co istotne, osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy ma obowiązek kontrolować, czy osiągane przez nią przychody nie przekraczają wskazanych przez przepisy limitów. To bowiem do obowiązków tych osób należy pisemne poinformowanie organu wypłacającego świadczenie o przekroczeniu dopuszczalnej kwoty. Nowością jest, że w oświadczeniu przedkładanym przez pobierającego rentę lub jego przedstawiciela konieczne jest zamieszczenie klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Oczywiście organ wypłacający świadczenie ma prawo skontrolować prawdziwość złożonego oświadczenia, na przykład poprzez wystąpienie do urzędu skarbowego o udostępnienie stosownych informacji.

Również pobierający rentę socjalną zatrudniony u pracodawcy nie może oczekiwać, że to zakład pracy będzie w razie potrzeby informował organ o przekroczeniu dopuszczalnego przychodu. Przepisy wyraźnie stanowią, że obowiązek ten należy do pobierającego świadczenie. W orzecznictwie podkreśla się również, że z obowiązku informowania organu nie zwalnia pracownika-świadczeniobiorcy poinformowanie pracodawcy o niemożności osiągania wynagrodzenia w wysokości przekraczającej wskazany przez ustawę limit. Brak jest bowiem podstaw do przerzucania odpowiedzialności za osiąganie przez świadczeniobiorcę przychodów w dopuszczalnej wysokości na zakład pracy. Dbałość o to, aby uzyskiwane przychody nie przekraczały konkretnych granic, jest obowiązkiem pobierającego rentę socjalną, nie zaś zatrudniającego go podmiotu.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej  Dz. U. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej  Dz. U. Nr 224, poz. 1338.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego