PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy pracodawca może zakazać wykonywania innej pracy

2011-04-13

Mam pytanie dotyczące umowy o zakazie konkurencji. Mój pracodawca przedstawił mi ostatnio do podpisania taką umowę. Mówi ona o powstrzymywaniu się nie tylko od działalności konkurencyjnej, ale także o niepodejmowaniu jakiejkolwiek innej pracy zarobkowej w czasie trwania tego zatrudnienia. Czy to jest dopuszczalne?

 

Przepisy kodeku pracy mówią wyraźnie, że pracodawca i pracownik mogą umówić się, iż ten ostatni nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Zakres takiego zakazu musi być przez strony określony w umowie. Czy jednak może on dotyczyć podejmowania jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej, jest sprawą wątpliwą. Zwolennicy tak szerokiego ujęcia zakazu powołują się na wyrażoną w kodeksie cywilnym zasadę swobody umów. Ich zdaniem strony mają prawo w sposób swobodny kreować łączące ich stosunki i wobec tego pracownik może skutecznie zobowiązać się do niepodejmowania w czasie trwania zatrudnienia u danego pracodawcy żadnych innych zajęć zarobkowych. Wobec brzmienia przepisów kodeksu pracy trudno jednak zgodzić się z tym stanowiskiem.

 

Wyrażona w przepisach kodeksu cywilnego zasada swobody umów mówi bowiem wyraźnie, że zawierające umowę strony mogą co prawda ułożyć stosunek prawny według swego uznania, jednak jego treść lub cel nie może sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przepisy kodeku pracy dotyczące zakazu konkurencji wyznaczają zasadzie swobody umów granice, poza które strony stosunku pracy wyjść nie mogą. Zakaz może więc obejmować wyłącznie działalność konkurencyjną, w powszechnym, a nie nadanym przez strony, tego słowa znaczeniu. Pojęcie to nie obejmuje swoim zakresem wszelkich dodatkowych zajęć.

 

Reasumując, strony w umowie o zakazie konkurencji nie mogą zawrzeć postanowienia zakazującego pracownikowi podejmowania w czasie trwania zatrudnienia jakichkolwiek dodatkowych zajęć zarobkowych. Co więcej, niezgodne z przepisami będzie również postanowienie nakazujące pracownikowi uzyskanie zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia takie, jako stanowiące obejście zakazu wynikającego z przepisów prawa pracy, są nieważne. Uzasadniając swoje stanowisko, wskazał że ustawodawca, regulując w kodeksie pracy dopuszczalność zawarcia umowy o zakazie konkurencji w czasie zatrudnienia, ograniczył jednocześnie swobodę umownego ograniczenia podejmowania przez pracownika jakiegokolwiek dodatkowego zatrudnienia (wyrok SN z dnia 2 kwietnia 2008 r., II PK, 268/07, OSNP 2009, nr 15-16, poz. 201).

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego