PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy radca prawny może reprezentować przeciwne strony w sprawie?

2012-09-27

W ramach prowadzonej przeze mnie działalności byłem podwykonawcą dużej firmy. Firma ta ogłosiła ostatnio upadłość. Zwróciłem się więc do radcy prawnego, który dotąd prowadził sprawy mojej firmy, z prośbą o pomoc w odzyskaniu zapłaty za wykonane prace. Okazało się, że teraz reprezentuje on interesy mojego upadłego zleceniodawcy. Czy radca mógł tak zrobić? Czy mogę jakoś interweniować w tej sprawie?

Kodek Etyki Radcy Prawnego zakazuje radcom prawnym reprezentować czy w jakikolwiek inny sposób brać udział w tej samej sprawie w imieniu więcej niż jednego klienta, jeśli pomiędzy tymi klientami zachodzi konflikt interesów. Przepisy wskazują przy tym, że jeżeli konflikt interesów ujawni się w toku sprawy, radca prawny obowiązany jest niezwłocznie się z niej wyłączyć. Przez konflikt interesów należy rozumieć m.in. sytuację, w której radca jest zobowiązany do działania w interesie co najmniej dwóch klientów w zakresie tych samych lub związanych ze sobą spraw a obowiązki te stoją ze sobą w sprzeczności lub istnieje znaczne ryzyko, że sprzeczność taka wystąpi.

Powyższe oznacza, że radca prawny nie może reprezentować jednocześnie zleceniodawcy i zleceniobiorcy, zwłaszcza w sytuacji, gdy ten pierwszy postawiony został w stan upadłości. W sytuacji tej zachodzi bowiem ewidentny konflikt interesów.

W opisanej w pytaniu sytuacji radca nie może reprezentować żadnej ze stron, bowiem Kodeks Etyki Radcy Prawnego zakazuje prowadzenia sprawy czy udzielania w jakiejkolwiek formie pomocy prawnej w sytuacji, gdy radca prawny udzielił już wcześniej stronie przeciwnej pomocy prawnej w danej sprawie albo w sprawie z nią związanej. Jeżeli więc radca doradzał początkowo zleceniobiorcy w sprawach związanych z udzielonym zleceniem, nie może obecnie reprezentować zleceniodawcy, który jest dłużnikiem zleceniobiorcy.

Należy również wskazać, że radca ma obowiązek powstrzymywać się od występowania na rzecz nowego klienta, jeśli występuje ryzyko naruszenia zobowiązania do poufności wobec poprzedniego klienta lub jeśli posiadana przez niego wiedza o sprawach poprzedniego klienta dałaby nowemu klientowi nieuzasadnioną przewagę (chodzi na przykład o sytuację, w której posiadana przez radcę wiedza o sprawach innego klienta mogłaby dać jakiekolwiek korzyści nowemu klientowi).

Taka postawa radcy prawnego jest zatem naganna i nie ulega wątpliwości, że jego zachowanie jest nieetyczne. Nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej przez radcę prawnego stanowi podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jeżeli zatem zachodzi podejrzenie, że radca prawny złamał zasady etyki zawodu, należy zwrócić się do właściwej dla danego radcy okręgowej izby radców prawnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych – tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.
2. Uchwała Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego