PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy rodzic ma prawo żądać sporządzenia kserokopii sprawdzonej i ocenionej klasówki swojego dziecka?

2010-10-15

Czy rodzic ma prawo żądać sporządzenia kserokopii sprawdzonej i ocenionej klasówki lub jakiejkolwiek innej pisemnej pracy kontrolnej swojego dziecka? Czy można żądać uzasadnienia wystawionej oceny i do kogo należy zwrócić się w tej sprawie: do nauczyciela danego przedmiotu czy do dyrektora placówki? Czy jeżeli dziecko posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą dysortografię, wszyscy nauczyciele mają obowiązek ją respektować?
Organem kompetentnym do określania warunków i sposobów oceniania oraz klasyfikowania uczniów, zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Jednak szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. Tworząc go, należy mieć na względzie przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Przepisy powołanego rozporządzenia stanowią, że oceny wystawiane uczniom są jawne zarówno dla nich samych, jak i dla ich rodziców (prawnych opiekunów).
Zarówno uczeń, jak i jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych dziecka oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. Rozporządzenie nie przewiduje przy tym możliwości sporządzania kopii. Wydaje się więc, że jeżeli statut szkoły nie przewiduje takiego rozwiązania, udostępnienie dokumentacji w celu jej skopiowania zależeć będzie wyłącznie od dobrej woli nauczyciela.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ma obowiązek uzasadnić wystawioną przez siebie ocenę. Sposób sporządzenia takiego uzasadnienia nie został jednak w rozporządzeniu wskazany. Przepisy nakazują doprecyzowanie tego obowiązku w statucie szkoły. Uzasadnienia powinien dokonać w przewidzianej przez statut formie nauczyciel, który wystawił ocenę. Trudno bowiem oczekiwać od dyrektora szkoły, aby uzasadniał notę wystawioną przez kogoś innego. Statut może jednak przewidywać, że w celu uzyskania uzasadnienia osoba zainteresowana powinna np. złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły.
Zgodnie z rozporządzeniem, jeżeli dziecko posiada opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (jak również opinię publicznej poradni specjalistycznej, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź niepublicznej poradni specjalistycznej) stwierdzającą zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych takiego ucznia. Oznacza to, że opinia jest wiążąca dla wszystkich nauczycieli uczestniczących w procesie edukacyjnym dziecka, w zakresie w jakim konieczne jest dostosowanie wymagań do jego specyficznej sytuacji. Jeżeli zaburzenie stwierdzone u dziecka powoduje ogólne trudności w przyswajaniu materiału, wszyscy uczący powinni mieć to na względzie, zarówno przy organizacji procesu nauczania, jak i przy ocenianiu.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego