PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy urlop bezpłatny może być powodem zwolnienia z pracy?

2009-11-12

Urlop bezpłatny jest udzielany przez pracodawcę na pisemny wniosek pracownika (art. 174 § 1 kodeksu pracy). We wniosku o urlop bezpłatny należy określić przewidywaną długość urlopu, ponieważ jeśli jest on dłuższy niż 3 miesiące, strony mogą zastrzec dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z powodu ważnych przyczyn. Pracodawca nie może samodzielnie wysłać pracownika na urlop bezpłatny. W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega  zawieszeniu. Pracownik nie świadczy pracy, a pracodawca nie ma obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Pracodawca zwolniony jest także z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Skutkuje to brakiem prawa do zasiłku z tytułu choroby lub macierzyństwa. Okres urlopu bezpłatnego nie zostanie także zaliczony do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika z ubezpieczenia społecznego. Jest tzw. „okresem nieskładkowym”. Pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika z pracy w czasie trwania urlopu bezpłatnego. Pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Urlop bezpłatny chroni  także pracownika przed dokonaniem przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego. Wyjątek od zasady trwałości stosunku pracy stanowi tylko ogłoszenie upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo przeprowadzenie zwolnień grupowych. Jednak aby można było wypowiedzieć umowę o pracę przy zwolnieniach grupowych, urlop bezpłatny musi trwać co najmniej 3 miesiące.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego