PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy w związku z zagrożeniem powodziowym szef może wymagać ode mnie pracy w nadgodzinach?

2010-06-14

 

Przepisy prawa pracy zezwalają na pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, jak również w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy. Zagrożenie powodzią niewątpliwie uzasadnia ewentualne żądanie pracodawcy świadczenia pracy ponad godziny wynikające z łączącego strony stosunku pracy. Co więcej, również polecenie wykonywania zadań wykraczających poza umówioną pracę jest w takich okolicznościach uzasadnione.

Jeżeli więc sytuacja wymaga zabezpieczenia zakładu pracy przez powodzią lub też konieczne jest usunięcie jej skutków, pracodawca ma prawo wymagać od podwładnych podjęcia odpowiedniej aktywności. W takiej sytuacji wynikające z przepisów ograniczenia dotyczące ilości godzin nadliczbowych, czy też rodzaju wykonywanych zadań, nie znajdują zastosowania. Nie oznacza to oczywiście zupełnej dowolności i pełnej swobody w przydzielaniu poszczególnym pracownikom koniecznych do wykonania prac. Ograniczenia wynikające z wieku, stanu zdrowia czy sprawności muszą być brane pod uwagę, ze względu na bezpieczeństwo pracowników.

Należy jednak pamiętać, że praca w godzinach nadliczbowych jest uzasadniona tylko we wskazanych na wstępie przypadkach. Fakt zagrożenia powodziowego nie powoduje więc automatycznie, że każdy pracodawca będzie mógł wymagać od pracowników pracy po godzinach.

Naturalnie za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom należy się, oprócz normalnego wynagrodzenia, stosowny dodatek. Jego wysokość zależy od tego, kiedy praca w nadgodzinach była wykonywana. Dodatek w wysokości:

1)   100 % wynagrodzenia przysługuje w przypadku świadczenia pracy w nocy, w niedzielę i święta (jeżeli nie są one dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy) oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

  2)   50 % wynagrodzenia w przypadku świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony powyżej.

Istniej oczywiście możliwość udzielenia, w zamian za pracę w nadgodzinach, czasu wolnego. Jego wymiar będzie zależał od tego, kto wystąpi inicjatywą. Jeżeli o wolne wnioskował będzie pracownik, wymiar czasu wolnego będzie odpowiadał liczbie przepracowanych godzin ponadwymiarowych. Jeżeli to pracodawca zdecyduje o udzieleniu czasu wolnego, jego wymiar powinien być o połowę wyższy niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. W tym ostatnim wypadku czasu wolnego należy udzielić do końca okresu rozliczeniowego. Co istotne, jeżeli pracownik ze względu na konieczność prowadzenia akcji ratowniczej lub szczególne potrzeby pracodawcy świadczył pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, należy udzielić mu w zamian innego dnia wolnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego