PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy wysokość zasiłku chorobowego zależy od wieku?

2010-12-14

W zeszłym miesiącu przebywałam przez tydzień na zwolnieniu chorobowym, a potem przez trzy tygodnie w szpitalu. Okazało się, że za ten czas tylko przez dwa tygodnie dostawałam 80% wynagrodzenia, zaś za pozostały okres już tylko 70 %. Dowiedziałam się, że wynika to z mojego wieku (mam 53 lata). Czy to faktycznie ma znaczenie?
Przepisy kodeksu pracy przewidują, że za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Od 1 lutego 2009 r. okres, przez który pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia chorobowego dla osób po 50 roku życia, został skrócony do 14 dni. Od piętnastego dnia choroby ciężar wypłaty świadczenia przejmuje ZUS, który wypłaca takim osobom zasiłek chorobowy wynoszący co do zasady 80% podstawy wymiaru.
Jednocześnie jednak ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje, że za czas pobytu w szpitalu zasiłek chorobowy wynosi (poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie) 70% podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli więc chory pracownik trafi do szpitala, dopóki będzie miał prawo do pobierania wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy, otrzymywał będzie świadczenie w wysokości 80% wynagrodzenia; potem ZUS będzie mu wypłacał zasiłek chorobowy, ale już tylko w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku (z racji przebywania w szpitalu).
Tym samym przepisy różnicują sytuację pracowników przed i po ukończeniu 50 roku życia, odbierając tym ostatnim możliwość pobierania 80% wynagrodzenia przez pozostałe 19 dni niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie muszą poddać się leczeniu szpitalnemu.
Rozbieżność ta zostanie po nowym roku zlikwidowana za sprawą nowelizacji z dnia 22 października 2010 r. Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu w dalszym ciągu będzie wynosił 70% wymiaru zasiłku, jednak pracownicy, którzy ukończyli 50 lat, za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym będą mieli prawo do zasiłku w wysokości 80% wymiaru zasiłku.
Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.
3.    Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz. U. Nr 225, poz. 1463

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego