PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy ZUS może odmówić wypłaty?

2010-08-30

Prowadzę własną działalność gospodarczą. Do końca marca br. roku przebywałam na urlopie macierzyńskim. W czerwcu dowiedziałam się, że obecnie można starać się o dodatkowy urlop macierzyński. Wystąpiłam więc do ZUS z wnioskiem o wypłatę zasiłku za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z którego postanowiłam skorzystać. ZUS odmówił mi prawa do świadczenia, uzasadniając, że zbyt późno złożyłam wniosek. Czy to prawda?
Od początku tego roku pracownica, która w związku z urodzeniem dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego, ma prawo przedłużyć go o dodatkowe 2 tygodnie. Decyzję o dłuższym pozostaniu w domu musi jednak podjąć jeszcze przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego, bowiem przepisy wymagają, aby:
•    dodatkowego urlopu udzielać bezpośrednio po wykorzystaniu  zasadniczej części urlopu,
•    stosowny wniosek w sprawie korzystania z dodatkowego urlopu został przedłożony pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu.
Wskazane regulacje dotyczą jednak pracownicy, tzn. osoby, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Prowadzący działalność gospodarczą nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, a jedynie, w związku z urodzeniem dziecka, zyskują prawo do pobierania przez ten czas zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek macierzyński przysługuje m.in. ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko. Przepisy wskazują dodatkowo, że w takim wypadku świadczenie przysługuje przez okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Jednak ponieważ skorzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest uzależnione od wniosku zainteresowanej, również wypłata świadczenia za ten okres jest uwarunkowana złożeniem do organu wypłacającego świadczenie stosownego oświadczenia o chęci pobierania zasiłku macierzyńskiego przez okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Należy to uczynić nie później niż na dzień przed zakończeniem pobierania zasiłku za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu, bowiem, co wynika z przepisów kodeksu pracy, zasiłek za okres odpowiadający dodatkowemu urlopowi macierzyńskiemu można pobierać wyłącznie bezpośrednio po zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego.
Ze względu na powyższe regulacje ZUS nie mógł uwzględnić wniosku o wypłatę zasiłku, gdyż pismo zostało złożone po terminie.
Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego