PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Dla kogo wstępne badania lekarskie?

2011-03-02

Czy to prawda, że jeżeli zatrudniam pracownika, który u poprzedniego pracodawcy miał niedawno wykonywane wstępne badania lekarskie, to nie muszę już kierować go na takie badania? W moim zakładzie pracownik będzie wykonywał identyczne prace jak u poprzedniego pracodawcy.

Wstępnym badaniom lekarskim musi być poddana, co do zasady, każda osoba przyjmowana do pracy. Wyjątek stanowią pracownicy przyjmowani ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym samym pracodawcą. Jeżeli więc nawet pracownik w ostatnim czasie miał wykonywane u innego pracodawcy wstępne bądź okresowe badania lekarskie, nie zwalnia to nowego pracodawcy od skierowania na swój koszt przyjmowanego pracownika na takie badania. Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.  

Planowana była zmiana przepisów dotyczących wykonywania wstępnych badań lekarskich, jednak w jej następstwie zwolnieni z obowiązku kierowania na takie badania mieli być pracodawcy podpisujący z osobami dotychczas u nich zatrudnionymi kolejną umowę o pracę, jeżeli osoby takie legitymowały się aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, a warunki pracy na tym stanowisku nie uległy zmianie. W planowanej nowelizacji chodziło o zlikwidowanie warunku bezpośredniego zawierania jednej umowy po drugiej. Cały czas jednak zwolnienie z obowiązku dotyczyć miało podmiotów związanych już wcześniej stosunkiem zatrudnienia. Ostatecznie przepisy dotyczące wykonywania wstępnych badań lekarskich zostały zmienione w taki sposób, że od dnia 21 marca 2011 r. wystarczające będzie, aby następna umowa pomiędzy tymi samymi stronami zawarta była w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Do trzydziestodniowego okresu wliczany będzie okres po ustaniu zatrudnienia u pracodawcy przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, tzn. przed dniem 21 marca 2011 r.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy  Dz. U. Nr 36, poz. 181.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego