PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Dni wolne dla osób innych wyznań

2013-10-17

 Czy jako wyznawca innej religii niż chrześcijaństwo mam prawo do dni wolnych z racji rozmaitych świąt obchodzonych w ramach mojego wyznania?

 
Katalog dni ustawowo wolnych od pracy został w Polsce stworzony w oparciu o tzw. święta państwowe oraz święta obchodzone przez chrześcijan (głównie w Kościele Katolickim). Uregulowanie wskazanej kwestii w taki właśnie sposób powoduje, że również osoby będące członkami innego kościoła lub związku wyznaniowego, a także ateiści korzystają we wskazanych dniach z czasu wolnego od pracy (tu jednak mogą zdarzyć się wyjątki) i od nauki. Nie oznacza to jednak, że nie mają oni prawa do zwolnienia od pracy lub nauki w dni, które zgodnie z kalendarzem wyznawanej przez nich religii są dniami świątecznymi. 
 
Zgodnie bowiem z obowiązującym w Polsce prawem każdy ma zapewnioną wolność sumienia i wyznania, co przejawia się między innymi w możliwości uczestniczenia, zgodnie z zasadami swojego wyznania, w czynnościach i obrzędach religijnych oraz w możliwości wypełniania obowiązków religijnych i obchodzenia świąt religijnych. W związku z powyższym osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze wskazanego uprawnienia na wniosek swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 
 
Możliwość skorzystania z omawianego uprawnienia przez pracownika, ucznia lub studenta obwarowana jest jednak pewnymi warunkami. 
Po pierwsze, zwolnienie od pracy czy nauki udzielane jest na wniosek osoby zainteresowanej (lub jej przedstawiciela ustawowego). W przypadku pracownika stosowny wniosek powinien być złożony pracodawcy co najmniej 7 dni naprzód. W przypadku ucznia czy studenta prośba o udzielenie zwolnienia od nauki w celu uczestnictwa w danym święcie powinna być zgłoszona w szkole, w tym w szkole wyższej, a także w innej placówce oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej, na początku roku szkolnego (akademickiego), w sposób przyjęty w danej placówce; dopuszczalne jest również przedłożenie prośby w trakcie nauki, nie później jednak niż na 7 dni przed dniem zwolnienia. 
 
Po drugie, zwolnienie od pracy może być udzielone pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych. Pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracownika o warunkach odpracowania zwolnienia nie później niż na 3 dni przed dniem zwolnienia. 
 
Po trzecie, obowiązkiem uczniów (studentów) korzystających z omawianego zwolnienia jest nadrobienie wszelkich zaległości w nauce powstałych w skutek absencji. Udzielając zwolnienia od nauki, szkoła określa jednocześnie sposób wyrównania zaległości dydaktycznych spowodowanych zwolnieniem.
 
Po czwarte, w przypadku, gdy święta religijne przypadają w określonym dniu każdego tygodnia, na prośbę pracownika pracodawca powinien ustalić dla niego indywidualny rozkład czasu pracy, umożliwiający mu obchodzenie świąt. Ustalenie indywidualnego czasu pracy może nastąpić wyłącznie na wniosek pracownika, przy czym pracodawca (choć powinien) nie jest zobligowany do jego uwzględnienia, jeżeli obowiązujący w danym zakładzie rozkład czasu pracy uniemożliwia przeorganizowanie pracy w odpowiedni sposób (np. zakład funkcjonuje tylko przez 5 dni w tygodniu i nie ma możliwości, aby jeden pracownik przychodził do pracy w dniu, który dla innych pracowników jest dniem wolnym od pracy). 
 
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania - tekst jedn.: Dz. U. 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.;
2) Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy - Dz. U. Nr 26, poz. 235.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego