PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Gdzie można wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i do czego ona uprawnia?

2010-02-25

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ obowiązuje na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej UE    i Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG (oprócz krajów UE należą do niego Norwegia, Lichtenstein i Islandia). Jest wydawana od momentu przystąpienia Polski do UE, czyli od 2006 roku. Wzór i wygląd karty jest taki sam dla wszystkich krajów UE, jednak informacje w niej zawarte są w języku kraju, w którym jej posiadacz jest ubezpieczony. Najczęściej problemy  z uznawaniem karty zdarzają się w Grecji, Niemczech i Hiszpanii. Wniosek o wydanie EKUZ należy złożyć w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ właściwym ze względu na miejsce zamie-szkania. Wniosek jest dostępny w oddziałach NFZ oraz na stronie internetowej www.nfz.gov.pl/ue lub www.nfz.gov.pl/ekuz. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, ostatni odcinek emerytury) oraz w przypadku członka rodziny, dowód zgłoszenia do ubezpieczenia (ZUS ZCZA/ ZUS ZCNA). W większości przypadków EKUZ wydawana jest w dniu złożenia wniosku. EKUZ ważna jest tylko na okres do momentu podjęcia pracy w innym państwie. W pozo-stałych przypadkach EKUZ wysta-wiana jest na okres do 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który została odprowadzona ostatnia składka na ubezpieczenie zdrowotne. Oddział wojewódzki NFZ po zapoznaniu się z sytuacją ubezpieczeniową danej osoby, może wystawić EKUZ na inny okres, jednakże nie dłużej niż na okres do 4 miesięcy. Inne terminy maksy-malne obowiązują dla bezrobotnych (30 dni), uczniów i studentów (do końca semestru lub roku szkolnego), emerytów (5 lat).

Posiadacz EKUZ ma prawo do:
1) korzystania ze świadczeń opieki zdro-wotnej, udzielanej na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli kraju,  w którym przebywa,
2)  bezpłatnego leczenia za granicą w sytuacji np. wypadku, nagłego zachorowania, czy pogorszenia stanu zdrowia,
3) nieodpłatnych usług medycznych tylko u świadczeniobiorców, którzy działają w publicznym systemie lecznictwa.

Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego