PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Ile umów zlecenia może zawrzeć jedna osoba?

2010-04-13

Ile umów zlecenia można zawrzeć z jedną osobą? Czy pomiędzy kolejnymi umowami muszą być zachowane jakieś przerwy?

Kodeks cywilny nie limituje liczby umów zlecenia zawieranych pomiędzy tymi samymi osobami. Tym bardziej nie ma przeszkód, aby jeden podmiot pozostawał w zasadzie w dowolnej liczbie stosunków tego typu. Przepisy nie przewidują również jakichkolwiek ograniczeń w zakresie odstępu czasu pomiędzy kolejnymi umowami. Mogą być one zatem zawierane jedna po drugiej, a nawet pokrywać się ze sobą w czasie.

Tak więc teoretycznie podmiot albo dwa podmioty jako strony tej samej umowy mogą być w dowolnym momencie związane dowolną liczbą umów zlecenia. Nie jest to bowiem problem prawny, ale raczej faktyczny. Należy jednak pamiętać o ewentualnych konsekwencjach masowego zawierania umowy zlecenia między dwoma podmiotami, które mogą wyniknąć z przepisów innych niż te, które bezpośrednio dotyczą tego rodzaju kontraktów.

Zgodnie z zasadą swobody umów, wyrażoną w art. 3531 kodeksu cywilnego, zawierając umowę, strony mogą ułożyć stosunek prawny według własnego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) tego stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z jednej strony przepis ten daje stronom bardzo szerokie możliwości kształtowania łączącej je więzi prawnej – na tym polega istota norm prawa cywilnego, które, w przeciwieństwie do przepisów prawa pracy czy prawa administracyjnego, czynią strony stosunku prawnego równymi sobie „właścicielami” ich wspólnej więzi. Z drugiej jednak wyznacza standard oceny treści wzajemnych praw i obowiązków. Nie mogą one znacząco odbiegać od wzorców przyjętych w przepisach prawa i powszechnie przyjętych obyczajach.

Jak należy odnieść art. 3531 k.c. do przepisów dotyczących umowy zlecenia? Istota umowy zlecenia została wyrażona w art. 734 § 1 k.c., zgodnie z którym przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Tak więc natura stosunku i ustawa zostaną naruszone, jeśli strony przedmiotem zlecenia uczynią np. powstrzymywanie się przez przyjmującego zlecenie od określonych działań (celem zlecenia jest określone działanie). Z kolei do naruszenia treści umowy zlecenia doszłoby np. wówczas, gdyby strony wyłączyły solidarną odpowiedzialność kilku osób wspólnie przyjmujących zlecenie (art. 745 k.c.) albo gdyby jedna z nich z góry zrzekła się uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów (art. 746 § 3 k.c.).

Tak więc o ile przepisy kodeksu cywilnego nie limitują zawierania umów zlecenia, to jednak w konkretnym przypadku może się okazać, że umowa jest sprzeczna z celem lub treścią tego stosunku albo z zasadami współżycia społecznego.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego