PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Ile wynosi kwota zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS i kto może się o niego ubiegać?

2011-02-22

Ile wynosi kwota zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS i kto może się o niego ubiegać? Czy wysokość zasiłku jest uzależniona od wynagrodzenia pobieranego przez osobę zmarłą?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje co do zasady osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Może on zostać przyznany również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli to któryś z tych podmiotów pokrył koszty pogrzebu. Jeżeli koszty poniosło kilka osób lub wskazanych powyżej podmiotów, zasiłek pogrzebowy ulega proporcjonalnemu do poniesionych kosztów podziałowi pomiędzy takie osoby i podmioty.

Kwota zasiłku nie jest uzależniona od wynagrodzenia pobieranego przez osobę zmarłą, ale od wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Przepisy stanowią bowiem, że zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia, zaś kwotę zasiłku ogłasza co kwartał Prezes ZUS w stosownym komunikacie. Zgodnie z ostatnim takim komunikatem w okresie od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r. wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 6406,16 zł. Jeżeli jednak koszty pogrzebu poniosła osoba inna niż członek rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż wskazana powyżej kwota. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członkowie rodziny ponieśli również część jego kosztów, przysługuje im zasiłek w pełnej wysokości.

Co istotne, od dnia 1 marca 2011 r. ulegną zmianie przepisy dotyczące wysokości zasiłku pogrzebowego. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami od tego dnia kwota zasiłku, zarówno dla ubezpieczonych w ZUS, KRUS jak i dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, będzie wynosiła 4000 zł. Tym samym wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby nie będzie już miała znaczenia.

Wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego należy zgłosić do 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Uchybienie temu terminowi skutkować będzie wygaśnięciem prawa do zasiłku. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zgłoszenie wniosku w wymaganym terminie było niemożliwe w związku z późniejszym odnalezieniem zwłok lub zidentyfikowaniem osoby zmarłej. W takim wypadku prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Dokumentem potwierdzającym okoliczności  uniemożliwiające złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby jest zaświadczenie Policji lub prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu.


Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.
2.    Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zasiłku pogrzebowego  M.P. Nr 89, poz. 1038.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego