PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Jak powinno wyglądać odwołanie od decyzji wydanej przez organ administracyjny?

2010-09-28

Jak powinno wyglądać odwołanie od decyzji wydanej przez organ administracyjny? Czy potrzebna jest jakaś szczególna forma? Czy trzeba je jakoś szczególnie uzasadniać?
Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, o jaką decyzję chodzi. Co do zasady przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie stawiają żadnych ograniczeń czy wymagań dotyczących treści odwołania. Zgodnie z ogólnymi regułami powinno ono zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, treść żądania oraz podpis. Można w nim podważyć zarówno zgodność decyzji z prawem (tak materialnym, jak i proceduralnym, czyli legalność decyzji), jak i słuszność zawartych w niej rozstrzygnięć. Nie jest to jednak wymagane.
Kodeks nie wymaga również szczegółowego uzasadnienia odwołania; wystarczające jest wyrażenie przez stronę niezadowolenia co do treści lub sposobu wydania decyzji. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17 lutego 2009 r. (II OSK 166/09), jedynym elementem decydującym o tym, czy wystąpienie strony należy zakwalifikować jako odwołanie, jest negatywny stosunek strony do wydanej decyzji, któremu strona dała wyraz.
Przepisy szczególne mogą jednak ustalać inne wymogi co do treści odwołania. Tytułem przykładu można wskazać art. 222 ordynacji podatkowej, który stanowi, że odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  Podobnie jest w przypadku odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Należy jednak pamiętać, że szczegółowe określenie powodów wniesienia odwołania może znaczenie ułatwić jego rozpatrzenie. Co więcej, może się okazać, że organ, który wydał decyzję w pierwszej instancji, będzie mógł rozpatrzyć odwołanie w trybie samokontroli (co może skrócić czas oczekiwania na wydanie potrzebnej decyzji). Warunkiem koniecznym jest jednak możliwość uwzględnienia przez organ pierwszej instancji odwołania w całości. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli strona dokładnie nie określi, dlaczego nie zgadza się z wydaną przez organ decyzją.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.
3.    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego