PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Jak szybko przekształcić formę organizacyjną prowadzonej działalności gospodarczej?

2011-08-12


Kilka miesięcy temu założyłem działalność gospodarczą. Ponieważ interes się rozwija, zastanawiam się nad zmianą formy organizacyjnej (obecnie występuję jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą działalność we własnym imieniu). Znajomi powiedzieli mi jednak, że nie jest to dla mnie specjalnie korzystne, gdyż w takim wypadku musiałbym wiele rzeczy załatwiać od nowa. Czy nie ma żadnego sposobu, aby obejść formalności?
 
Przekształcenie działalności gospodarczej w inną formę organizacyjną (spółkę kapitałową) będzie się niestety zawsze wiązało z pewnymi formalnościami.
Do niedawna w przepisach w ogóle występowała w tym zakresie luka. Od dnia 1 lipca br. weszły jednak w życie przepisy regulujące kwestie przekształcenia przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, w jednoosobową spółkę kapitałową, przy zachowaniu rozmaitych przywilejów, praw, ale i obowiązków, jakie przysługiwały mu do chwili dokonania przekształcenia. W konsekwencji spółka przekształcona pozostanie, co do zasady, podmiotem zezwoleń, koncesji czy ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed przekształceniem (wyjątek stanowi sytuacja, w której ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji czy ulgi stanowi inaczej). W razie przekształcenia konieczne jest jednak uaktualnienie w stosownych decyzjach przyznających określone prawa i obowiązki danych dotyczących podmiotu  spółki przekształconej. Może się też okazać, że spółka przekształcona z jakichś powodów nie będzie spełniała wymaganych prawem warunków, niezbędnych do wydania zezwolenia czy udzielenia koncesji. Na tym polu przepisy kodeksu spółek handlowych nie do końca współgrają z przepisami szczególnymi. Praktyka pokaże jak ten problem będzie rozwiązywany.

Zasadą przejścia praw i obowiązków nie są objęte kwestie podatkowe (w tym prawo do ulg). Przekształcony przedsiębiorca, jako osoba fizyczna, nadal pozostaje podatnikiem, na którym ciążą zobowiązania podatkowe powstałe przed przekształceniem.

Przyjmując nową formę organizacyjną, przedsiębiorca musi pamiętać, że w omawianej sytuacji nie ma możliwości dokonania przekształcenia z zachowaniem tej samej firmy. Konieczne jest bowiem wskazanie w nazwie formy prawnej spółki przekształcanej (np. spółka akcyjna, spółka z o.o.). Dodatkowo, jeżeli w związku z przekształceniem przedsiębiorca zdecyduje na zmianę korpusu firmy (np. poprzez dodanie nowych elementów), będzie zobowiązany jeszcze przynajmniej przez rok do podawania w nawiasie, obok nowej firmy, starej nazwy z dodaniem wyrazu „dawniej”.

W celu dokonania przekształcenia konieczne jest:
•    sporządzenie w formie aktu notarialnego planu przekształcenia; plan powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształconego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia, określenie rodzaju spółki, w którą nastąpić ma przekształcenie, oraz wskazanie wartości i liczby udziałów lub akcji w spółce przekształcanej; plan i dołączone załączniki muszą być poddane ocenie biegłego rewidenta;
•    sporządzenie opinii biegłego rewidenta, oceniającej poprawność i rzetelność przedłożonych przez przekształcanego przedsiębiorcę dokumentów; biegłego (lub biegłych) rewidenta wyznacza na wniosek przedsiębiorcy sąd rejestrowy, który określa również termin, w jakim opinia ma być przygotowana; może się zdarzyć, że biegły zażąda od przedsiębiorcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów; po sporządzeniu opinii biegły rewident przekazuje całość dokumentacji wraz z opinią sądowi rejestrowemu i przedsiębiorcy; koszty sporządzenia opinii przez biegłego rewidenta ponosi przekształcany przedsiębiorca;
•    złożenie sporządzonego w formie aktu notarialnego oświadczenia przedsiębiorcy o przekształceniu; należy w nim określić rodzaj spółki, w którą nastąpić ma przekształcenie, wysokość kapitału zakładowego, zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane, nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej;
•    powołanie członków organów spółki przekształconej; w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną konieczne będzie powołanie zarządu (jedno- lub wieloosobowego) oraz rady nadzorczej (która musi się składać z minimum trzech członków); jeżeli przekształcenie następuje w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, również konieczne będzie powołanie zarządu (jedno- lub wieloosobowego), czasem też rady nadzorczej albo komisji rewizyjnej;
•    zawarcie umowy spółki albo podpisanie statutu spółki przekształconej;
•    dokonanie wpisu spółki do rejestru; od tego momentu mamy do czynienia ze spółką przekształconą, a osoba fizyczna, która do tej pory jako przedsiębiorca wykonywała we własnym imieniu działalność gospodarczą, staje się (w zależności od wybranej formy prawnej) wspólnikiem albo akcjonariuszem przekształconej spółki; wniosek o wpis wnoszą wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej.

Formalności związane z wykreśleniem przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dopełnia teraz z urzędu właściwy organ ewidencyjny, na podstawie przesłanego mu przez sąd rejestrowy odpisu postanowienia o wpisie do rejestru.

Osoba fizyczna, która będąc przedsiębiorcą prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, musi pamiętać, że:
•    odpowiada solidarnie wraz ze spółką przekształconą wobec osób trzecich za szkody powstałe w okresie przekształcenia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem, aktem założycielskim (statutem), chyba że nie ponosi winy,
•    odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształconego powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od tego dnia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych  Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego