PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Jak wygląda kwestia uiszczania opłaty sądowej w postępowaniu rejestrowym dotyczącym wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółki

2012-02-01

Możliwość zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym jest dopuszczalna od dnia 1 stycznia 2012 r. Zawarcie takiej umowy przy wykorzystaniu wzorca wymaga wypełnienia formularza umowy zawartego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go podpisem elektronicznym. Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uważa się za zawartą z chwilą wprowadzenia do systemu wszystkich koniecznych do jej zawarcia danych i opatrzenia jej podpisem.

Konieczne jest oczywiście zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego w celu wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek o dokonanie wpisu do KRS składa się drogą elektroniczną. Powinien on być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub innym podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki. Jeżeli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, nie dołącza on do wniosku pełnomocnictwa, musi jednak powołać się na nie, wskazując m.in. datę i zakres pełnomocnictwa.
 
W zakresie opłaty sądowej w postępowaniu rejestrowym dotyczącym wpisu do KRS obowiązują takie same zasady jak w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Opłatę uiszcza się wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacania pisma i identyfikację wnoszącego opłatę, udostępnianych przez system teleinformatyczny obsługujący postępowanie rejestrowe dotyczące wpisu do KRS. System teleinformatyczny umożliwia przy tym wniesienie pisma podlegającego opłacie wyłącznie po stwierdzeniu, że nastąpiło nieodwołalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma. Jeżeli zdarzy się, że osoba składająca wniosek o wpis do KRS chce równocześnie złożyć więcej niż jedno pismo podlegające opłacie, może to uczynić poprzez jednoczesne uiszczenie sumy opłat od poszczególnych pism podlegających opłacie.


Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.
3.    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U. Nr 27, poz. 199 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego