PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Jak wyglądać będzie odpowiedzialność osób, na rzecz których dokonany został zapis windykacyjny?

2011-04-29

Ponieważ, jak wskazali pomysłodawcy wprowadzenia do polskiego prawa spadkowego zapisu windykacyjnego, rozdysponowanie przez testatora znaczną częścią swojego majątku w drodze zapisów windykacyjnych i wyłączenie tych przedmiotów ze spadku ograniczałoby zakres odpowiedzialności za długi spadkowe spadkobierców przyjmujących spadek z dobrodziejstwem inwentarza, i co za tym idzie pogarszało sytuację wierzycieli spadkowych, do chwili działu spadku odpowiedzialność za długi spadkowe osób, na rzecz których spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne oraz spadkobierców będzie solidarna. Jeżeli więc jeden ze wskazanych powyżej podmiotów spełni świadczenie, będzie on mógł żądać odpowiedniego zwrotu od pozostałych podmiotów. Ewentualne rozliczenia (regresy) pomiędzy zapisobiercami windykacyjnymi a spadkobiercami będą proporcjonalne do wartości otrzymanych przez każdego z nich przysporzeń. Przepisy przewidują, że w przypadku spadkobierców uwzględniany będzie ich udział w wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Od chwili działu spadku odpowiedzialność za długi spadkowe spadkobierców i zapisobierców windykacyjnych będzie proporcjonalna do wartości otrzymanych przez nich przysporzeń.

Przepisy przewidują przy tym, że odpowiedzialność za długi spadkowe zapisobiercy windykacyjnego będzie ograniczona do wartości przedmiotu zapisu windykacyjnego według stanu i cen z chwili otwarcia spadku.

Ponieważ dokonanie zapisu windykacyjnego jest działaniem uszczuplającym zawartość spadku, przy obliczaniu zachowku do wartości spadku doliczana będzie również wartość takich zapisów (według stanu z chwili otwarcia spadku, a według cen z chwili ustalenia zachowku). Co więcej, w związku z tym uprawniony do zachowku, jeżeli nie będzie mógł otrzymać należnego mu zachowku od spadkobierców, będzie miał prawo zwrócić się do zapisobiorcy windykacyjnego o wypłatę sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jeżeli zapisobierców będzie kilku, będą oni odpowiedzialni wobec uprawnionego solidarnie. Oznacza to, że uprawniony do zachowku będzie mógł żądać całości świadczenia od wszystkich zapisobierców windykacyjnych łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie uprawnionego przez któregokolwiek z zapisobiorców zwolni pozostałych. Ten, który spełni świadczenie na rzecz uprawnionego będzie mógł żądać od pozostałych osób części świad¬czenia proporcjonalnych do wartości otrzyma¬nych zapisów windykacyjnych. Co istotne, wypłacona przez zapisobiercę kwota nie będzie mogła przekroczyć granic wzbogacenia będącego skutkiem zapisu windykacyjnego.

W przypadku, gdy zapisobiorca windykacyjny będzie jednocześnie uprawnionym do zachowku, jego odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku ograniczona będzie do wysokości nadwyżki przekraczającej jej własny zachowek.

Osoba, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, będzie mogła zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia za¬chow¬ku przez wydanie przedmiotu zapisu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny  Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego