PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Jaki liczyć ekwiwalent dla nuaczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej?

2010-07-16

 

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej na podstawie umowy o pracę na czas określony od 7 września 2009 do 30 czerwca 2010 r. przysługuje ekwiwalent za urlop w czasie przerwy wakacyjnej? Jeśli tak, to za ile dni?
 
Nabycie przez nauczyciela placówki feryjnej prawa do urlopu uzależnione jest od tego, czy wcześniej korzystał on już z tego uprawnienia. Prawo do pierwszego urlopu nauczyciel nabywa bowiem w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne. Prawo do kolejnych urlopów uzyskuje natomiast w każdym kolejnym roku kalendarzowym.
Inną kwestią jest wymiar urlopu. Zasadą jest, że nauczycielom placówek feryjnych urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii szkolnych i w czasie ich trwania. Dotyczy to jednak pedagogów zatrudnionych przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym. Jeśli zatrudnienie trwa krócej niż 10 miesięcy, urlop przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu. Za podstawę obliczeń przyjmuje się w takim wypadku wymiar urlopu uzupełniającego, czyli 8 tygodni.
Jeśli nauczyciel nie może skorzystać z omawianego uprawnienia z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, konieczne staje się wypłacenie mu ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu. Wysokość świadczenia uzależniona jest od długości tego okresu; nie może on jednak przekraczać 8 tygodni.
Nauczyciel, o którym mowa w pytaniu, ma prawo do urlopu wypoczynkowego bez względu na to, czy jest to jego pierwszy urlop. Jeżeli bowiem dopiero rozpoczął pracę w szkole, prawo do pierwszego urlopu uzyskał w przeddzień ferii zimowych. Jeśli był wcześniej zatrudniony, uprawnienie do kolejnego wypoczynku nabył z dniem 1 stycznia 2010 r.
Ponieważ okres zatrudnienia był krótszy niż 10 miesięcy, urlop wypoczynkowy będzie przysługiwał nauczycielowi w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. Jak to zostało wcześniej wskazane, za podstawę obliczeń należy przyjąć okres 8 tygodni.
Ponieważ przepisy Karty Nauczyciela nie zawierają w tej materii stosownych regulacji, zgodnie z dyspozycją art. 91c KN odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z art. 1552a § 2 k.p. ustalając urlop w wymiarze proporcjonalnym, niepełny miesiąc pracy należy zaokrąglić w górę do pełnego miesiąca.
W związku z powyższym mimo iż zatrudnienie obejmowało mniej niż 10 miesięcy, za podstawę obliczeń należy przyjąć dziesięciomiesięczny okres pracy i, co za tym idzie, ośmiotygodniowy wymiar urlopu.
Ustalając okres, za który nauczycielowi należny będzie ekwiwalent, należy wziąć pod uwagę, że w czasie ferii zimowych wykorzystał on dwa tygodnie z należnego wypoczynku.
Ekwiwalent będzie więc przysługiwał maksymalnie za okres 6 tygodni. Sposób obliczania omawianego świadczenia został określony w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.
Zgodnie z przepisami należy w tym wypadku stosować zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień urlopu. Całość należnego świadczenia oblicza się przez pomnożenie ekwiwalentu za jeden dzień urlopu przez liczbę dni niewykorzystanego urlopu.
 
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.
  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli – Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego