PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Jakie są dodatkowe koszty przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej

2011-04-01

Chcę zatrudnić w swojej firmie osobę niepełnosprawną. Jest ona zarejestrowana w PUP jako osoba poszukująca pracy. Wiem, że mogę się starać o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy takiej osoby. Czy mogę ubiegać się również o zwrot innych kosztów, jakie ponoszę w związku z zatrudnianiem osoby niepełnosprawnej?

W przypadku zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w warunkach, o których mowa w pytaniu, przepisy przewidują możliwość ubiegania się o zwrot również innych, udokumentowanych kosztów:
•    adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, w celu umożliwienia im wykonywania powierzonych czynności na poziomie porównywalnym z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnosprawnego; chodzi tu o udokumentowane koszty zakupu materiałów oraz wykonania robót budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego dotyczących dostosowania pomieszczeń zakładu stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakupu oraz wytworzenia systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy środków trwałych stanowiących wyposażenie pomieszczeń zakładu w związku z przystosowaniem stanowiska pracy;
•    adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
•    zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności zaprojektowanych i wykonanych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb użytkowników niepełnosprawnych, w celu umożliwienia lub ułatwienia im wykonywania pracy;
•    rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb dokonania stosownych adaptacji czy zakupów, o których mowa powyżej; chodzi tu o koszty niezbędnych badań mających na celu ustalenie m.in. zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, koniecznych elementów wyposażenia stanowiska, adaptacji lub nabycia urządzeń i oprogramowania ułatwiających pracę i funkcjonowanie; w tym jednak przypadku zwrot kosztów jest uzależniony od tego, czy pracodawca uzyska zwrot innych, wskazanych wcześniej kosztów.

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może również otrzymać ze środków PEFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

W każdym wypadku zwrotowi podlegają tylko dodatkowe koszty, a wysokość takiego zwrotu nie może przekroczyć dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia za każde stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.  

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.

2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych  Dz. U. Nr 62, poz. 316 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego