PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Jakie są skutki zawarcia umowy przedswtępnej?

2010-10-29

Za pośrednictwem agencji zawarłam ostatnio umowę przedwstępną nabycia nieruchomości. Liczyłam na to, że da mi ona gwarancję zawarcia umowy właściwej, w wyniku której stanę się prawowitym właścicielem działki budowlanej. Tym czasem dowiedziałam się, że ponieważ umowa nie została zawarta przed notariuszem, jest nieważna.  Czy tak jest w istocie?
Sam fakt niezawarcia umowy przedwstępnej w formie odpowiedniej dla umowy właściwej nie przesądza o jej nieważności. W przypadku przeniesienia własności nieruchomości przepisy przewidują pod rygorem nieważności formę aktu notarialnego tylko dla umowy zobowiązującej do przeniesienia własności oraz dla umowy przenoszącej własność (zawieranej w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności). Zawarcie umowy przedwstępnej w zwykłej formie pisemnej powoduje jednak, że nie wywiera ona wszystkich przewidzianych przez przepisy skutków.
W umowie przedwstępnej jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Strony określają w niej istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić kwestie odszkodowawcze. Przepisy zastrzegają jednak, że jeżeli umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom m.in. co do formy zastrzeżonej pod rygorem nieważności (czyli została zawarta w takiej formie, w jakiej bezwzględnie ma zostać zawarta umowa właściwa), strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.
Jeżeli więc umowa przedwstępna przeniesienia własności nieruchomości została zawarta w zwykłej formie pisemnej, jest ważna, jednak nie wywołuje wszystkich możliwych skutków. W przypadku uchylania się jednej ze stron od zawarcia umowy przyrzeczonej druga może żądać jedynie naprawienia wynikłej stąd szkody. Nie ma jednak możliwości skutecznego żądania zawarcia umowy przyrzeczonej, czego mogłaby się domagać, gdyby zawarła umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego