PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Jakie trzeba spełniać warunki, aby nabyć prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy?

2009-09-03

Warunki nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady ustalania jej wysokości określają przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 39, poz. 353 ze zmianami). Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie ubezpieczonej, która spełnia łącznie następujące warunki:
- została uznana za niezdolną do pracy,
- ma wymagany - stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność, okres składkowy i nieskładkowy,
- niezdolność do pracy powstała w okresach ubezpieczenia (składkowych lub nieskładkowych) określonych w art. 57 ust. 1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Do okresów składkowych zaliczamy: okres zatrudnienia, okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, niektórych zasiłków z pomocy społecznej.

Do okresów nieskładkowych zaliczamy: okres pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, okres nauki w szkole wyższej, okres urlopu wychowawczego w określonej ustawą wysokości, okresy sprawowania opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji - członkiem rodziny.

Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną okresie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:
- została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
- posiada wymagane okresy składkowe i nieskładkowe oraz
- legitymuje się co najmniej 20 letnim (w przypadku kobiet) i 25 letnim (w przypadku mężczyzn) okresem składkowym i nieskładkowym.
 

Warunek do uzyskania renty - posiadania wymaganego ustawą okresu składkowego i nieskładkowego - uważa się za spełniony, gdy wyniósł on łącznie co najmniej:
1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.
Ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu skutków wypadku w drodze do pracy lub z pracy, zaistniałego po dniu 31 grudnia 2002 r. prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje również w przypadku, gdy nie udowodnił wymaganego prawem okresu składkowego i nieskładkowego.

Z kolei osoby, które ukończyły 30 rok życia, muszą spełnić dodatkowe warunki dotyczące stażu, tzn. 5 - letni okres składkowy i nieskładkowy musi przypadać w ciągu ostatniego 10 – lecia, poprzedzającego dzień zgłoszenia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub przed dniem powstania tej niezdolności.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego