PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Kiedy pracownik może domagać się premii

2013-04-17

Czy jest jakaś różnica pomiędzy premią uznaniową a premią regulaminową? Czy pracownik, który ma zapisane w umowie, że będzie otrzymywał premię, może się jej domagać?

Jeżeli strony w umowie o pracę uzgodniły przesłanki nabycia prawa do konkretnego składnika wynagrodzenia, to spełnienie tych przestanek uzasadnia roszczenie pracownika o jego wypłatę.

Rodzaj premii, jaka jest wypłacana u danego pracodawcy, zależy od tego, jak zostały ustalone warunki premiowania. Co do zasady można wyróżnić dwa rodzaje takiej nagrody: premię regulaminową oraz premie uznaniową.

W pierwszym wypadku mamy zazwyczaj do czynienia ze świadczeniem okresowym, tzn. przy spełnieniu określonych warunków pracownikowi raz na miesiąc, kwartał czy też półrocze przysługuje premia. Warunki konieczne do spełnienia oraz sposób wypłaty powyższej premii powinny zostać zamieszczone w postanowieniach układu zbiorowego pracy, regulaminie pracy lub w samej umowie o pracę. Aby uniknąć problemów pracodawca powinien jak najbardziej precyzyjnie określić, jakie warunki musi spełnić pracownik, aby uzyskać prawo do takiej premii. Istotne jest przy tym, aby wypłaty następowały zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wewnątrzzakładowych lub umowie. Uchybienie pracodawcy w tym względzie (np. w zakresie terminowości lub wysokości wypłaty) może skutkować roszczeniem pracownika o wypłatę premii w odpowiedniej wysokości (np. wraz z odsetkami w przypadku opóźnienia). Spełnienie przez pracownika skonkretyzowanych i zobiektywizowanych przesłanek premiowych powoduje powstanie prawa podmiotowego do przyznania mu premii. Jeżeli strony w umowie o pracę uzgodniły przesłanki nabycia prawa do konkretnego składnika wynagrodzenia, to spełnienie tych przestanek uzasadnia roszczenie pracownika o jego wypłatę.

Premia uznaniowa ma zupełnie inny charakter, gdyż przyznawana jest zgodnie z kryteriami ustalonymi przez samego pracodawcę. To on określa komu, kiedy i w jakiej wysokości się ona należy. Może to być np. uzależnione od wykonania określonego zadania lub osiągnięcia dobrych wyników w danym okresie czasu. Jedynym warunkiem jest jedynie to, aby zasady, jakimi pracodawca kieruje się przy przyznawaniu takiej premii, były obiektywne, tzn. bez cech dyskryminacji w jakiejkolwiek postaci. W tym wypadku roszczenie o wypłatę tego składnika wynagrodzenia pracownik uzyskuje dopiero z chwilą powiadomienia go przez pracodawcę o jego przyznaniu. Premia ta ma bowiem w istocie charakter nagrody i pracownik, któremu pracodawca nie przyznał premii, nie ma możliwości skutecznego dochodzenia jej zapłaty przed sądem pracy. Należy również zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego premia przewidziana w regulaminie wynagradzania, której wypłata uzależniona jest od jej uruchomienia i szczegółowego ustalenia warunków premiowania przez pracodawcę, do czasu wykonania tych czynności jest tzw. premią uznaniową (nagrodą).

Przy ustalaniu, z jaką premią mamy do czynienia, jej nazwa nie ma większego znaczenia. Istotny jest charakter danego świadczenia nadany mu przez postanowienia stron lub przepisy płacowe obowiązujące u danego pracodawcy.

Może się zdarzyć, że regulamin obowiązujący w zakładzie pracy będzie przewidywał prawo do premii, ale nie będzie zawierał żadnych obiektywnych przesłanek jej przyznawania oraz ustalania wysokości, pozostawiając to swobodnemu uznaniu pracodawcy. W takim przypadku świadczenie to będzie miało de facto charakter uznaniowy.


 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego