PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

2010-01-13

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki: posiadają tytuł prawny do lokalu o odpowiedniej powierzchni oraz uzyskują niskie dochody. Tytułem prawnym do lokalu może być prawo własności lokalu lub budynku, w którym ten się znajduje, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu, podnajmu lub jakikolwiek inny tytuł np. umowa użyczenia. Osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego dodatek przysługuje tylko wtedy, gdy prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym sąd przyznał im prawo do lokalu zamiennego lub socjalnego i oczekują na zrealizowanie tego prawa.

 Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku nie może przekroczyć 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1181,42 zł lub kwoty 125% w gospodarstwie wieloosobowym, tj.  843,87 zł. Najniższa emerytura od 1 marca 2009r wynosi 675,10 zł. W przypadku, gdy kwota średniego miesięcznego dochodu na członka  gospodarstwa domowego jest wyższa, ale kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku, dodatek przyznaje się w wysokości pomniejszonej o tą kwotę. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.  Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, okresowych zasiłków z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego.

 Powierzchnia mieszkania w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć: 35 m2 na 1 osobę, 40 m2 na 2 osoby, 45 m2 na 3 osoby, 55 m2 na 4 osoby, 65 m2 na 5 osób, 70 m2 na 6 osób, a w razie zamieszkania większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną zwiększa się o 5m2.  Ponadto powierzchnię normatywną powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna,  poruszająca się na wózku inwalidzkim lub wymagająca zamieszkania w oddzielnym pokoju. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% (lub o 50% jeżeli powierzchnia pokoi i kuchni  w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%). Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez wójta (burmistrza, prezydenta). Służy od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego