PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Kto może zostać dziennym opiekunem?

2011-03-18
Chciałabym starać się o uzyskanie statusu dziennego opiekuna. Czy osoba taka musi spełniać jakieś szczególne wymagania, posiadać jakieś szczególne kwalifikacje?

Odpowiedzi na pytanie należy poszukiwać w opublikowanej niedawno ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie ze wskazaną regulację dziennym opiekunem może zostać osoba dająca rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi. Co oczywiste, nie może to być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Nie może być ona ani w chwili wykonywania obowiązków opiekuna, ani w przeszłości pozbawiona władzy rodzicielskiej; warunek ten dotyczy również zawieszenia i ograniczenia władzy rodzicielskiej. Jeżeli na osobie takiej spoczywa na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd obowiązek alimentacyjny, musi ona należycie go wypełniać. Ponieważ jednym z założeń takiej formy opieki jest zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, potencjalny opiekun musi posiadać odpowiednie ku temu warunki lokalowe.

Kolejnym warunkiem jest odbycie szkolenia. Jeżeli kandydat na opiekuna posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, zobowiązany będzie do odbycia szkolenia uzupełniającego, w wymiarze 40 godzin. Dla kandydata nieposiadającego wymienionych wyżej kwalifikacji przewidziane jest natomiast 160-godzinne szkolenie. Z kolei osoba, która bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun pracowała już z dziećmi do 3 lat przez przynajmniej rok, jest w ogóle zwolniona z obowiązku odbycia szkolenia.

Spełnienie opisanych powyżej warunków może, na zlecenie wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, zostać zweryfikowane przez pracownika ośrodka pomocy społecznej, który w tym celu przeprowadzi wywiad środowiskowy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  Dz. U. Nr 45, poz. 235.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego