PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Kwalifikacje głównego księgowego

2010-08-13

Jakie kwalifikacje powinien mieć główny księgowy zatrudniony w jednostce samorządu terytorialnego? Gdzie należy szukać stosownych przepisów?

Stosowne uregulowania zawiera ustawa o finansach publicznych. Nakazuje ona, aby przepisy dotyczące głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych stosować odpowiednio do głównego księgowego budżetu państwa, głównego księgowego części budżetowej oraz skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego).

Zgodnie ze wskazanym aktem prawnym stanowisko głównego księgowego powierzyć można osobie, która:

 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych – głównym księgowym może zostać  więc osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 • włada językiem polskim w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

Ponadto do zajmowania stanowiska głównego księgowego niezbędne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, które alternatywnie wymienia przepis art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy:

 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych oraz posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów  po spełnieniu warunków  określonych w ustawie  o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym;
 • posiadanie certyfikatu księgowego lub świadectwa kwalifikacyjnego uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Szczegółowe zasady dotyczące  nabycia uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również uzyskania certyfikatu określa rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych – Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym – Dz. U. Nr 77, poz. 649.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – Dz. U. Nr 62, poz. 508.
   

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego