PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz dla pracownika

2013-07-17

 Mam pytanie dotyczące kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz dla pracownika. Czy muszę używać dwóch różnych wzorów, czy też można przygotować jeden standardowy? Jeśli konieczne są odmienne wzory, to czy muszą one wyglądać jak w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, czy też mogę je zmodyfikować o inne dane? We wzorach zamieszczonych w kwestionariuszu nie ma np. informacji o adresie zamieszkania czy do korespondencji, nie ma też miejsca na wpisanie numeru telefonu.

 
Niestety nie można stosować tego samego kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o pracę oraz dla pracowników. Po pierwsze, przepisy zezwalają na pozyskiwanie nieco innych danych od kandydata na pracownika, a nieco innych od osoby zatrudnionej. 
 
Zgodnie z przepisami pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania następujących danych:
imienia (imion) i nazwiska;
imion rodziców;
daty urodzenia;
miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji);
informacji dotyczących wykształcenia, w tym dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy;
informacji dotyczących przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, w tym świadectw z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie.
 
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może, ale nie musi dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.
 
Od pracownika pracodawca może dodatkowo żądać podania:
innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
numeru PESEL.
 
Podania innych danych osobowych pracodawca może żądać zarówno od kandydata, jak i samego pracownika tylko wówczas, gdy obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
 
Po drugie, kwestionariusze osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz pracownika zamieszcza się w innej części akt osobowych. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika zamieszcza się w części A akt osobowych, wraz ze wszystkimi dokumentami przedłożonymi wraz z kwestionariuszem. Z kolei kwestionariusz osobowy pracownika zamieszcza się w części B akt osobowych. 
 
Należy również zaznaczyć, że wzory kwestionariuszy zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika mają charakter wyłącznie pomocniczy. Nie ma zatem przeciwwskazań, aby pracodawca stworzył własne wzory kwestionariusza. Musi mieć jednak na uwadze wskazane na wstępie regulacje dotyczące zakresu danych osobowych. Ani od osoby starającej się o pracę, ani od pracownika nie może bowiem domagać się danych, które nie zostały wymienione w przepisach.
 
Na koniec należy zwrócić uwagę, że zarówno wzory zamieszczone w powołanym powyżej rozporządzeniu, jak i same przepisy wskazują na możliwość żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji.  Żądanie podania numeru telefonu wychodzi już jednak poza obręb danych osobowych, których ujawnienia może oczekiwać pracodawca. 
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego