PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Od czego zależy wymiar urlopu macierzyńskiego?

2010-02-25

Od 1 stycznia 2009 r. wymiar urlopu macie-rzyńskiego uzależniony jest wyłącznie od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu, a czas jego trwania wynosi: 20 tygodni (140 dni) w przypadku urodzenia jednego dziecka,

Taki sam wymiar urlopu przysługuje pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie przed ukończeniem przez nie 7 roku życia lub do wieku 10 lat, kiedy wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego. Na przykład: kiedy przyjęto na wychowanie jedno dziecko, to okres urlopu na warunkach urlopu macie-rzyńskiego wynosi 20 tygodni - kiedy pracownik przyjął piątkę lub więcej dzieci -  37 tygodni. Ojciec wychowujący dziecko także może skorzystać z części urlopu macie-rzyńskiego, składając pisemny wniosek w tej sprawie, ale w przypadku, gdy matka wykorzystała po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu i zrezygnowała z pozostałej jego części oraz w sytuacji, gdy spełnione są następujące warunki: kobieta po porodzie wykorzystała urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni, nie ma możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ze względu na stan zdrowia i przebywanie w szpitalu. W takim przypadku urlop macierzyński przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta ojciec wychowujący dziecko. Część urlopu wykorzystana przez ojca nie może być dłuższa niż okres, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpital-nej ze względu na stan zdrowia, uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Zaś łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez matkę i ojca nie może przekroczyć przysługującego urlopu. Ponadto ojciec może także wystąpić z wnioskiem o urlop macie-rzyński w przypadku śmierci matki. Natomiast od 1 stycznia 2010r. pracownica, która urodziła dziecko, ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zasiłku macie-rzyńskiego przez okres:

Urlop dodatkowy jest udzielany bezpo-średnio po wykorzystaniu urlopu macie-rzyńskiego,  na pisemny wniosek pracownicy złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Ma charakter jednorazowy (wniosek może być złożony tylko raz). Natomiast ojcu wychowującemu dziecko, będzie on przysłu-giwać w wymiarze 1 tygodnia w 2010 r. i 2011 r., a od 2012r. – 2 tygodni, gdy skorzysta z części urlopu macierzyńskiego - po rezygnacji matki po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu lub gdy nie korzysta z części urlopu macierzyńskiego, po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego przez matkę. Podobnie, wymiar urlopu dodatkowego będzie ulegał wydłużeniu co dwa lata i tak w 2012 r. i 2013 r. będzie wynosił do 4 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 6 tygodni w przypadku urodzenia co najmniej dwójki dzieci przy jednym porodzie, a w 2014 r. i następnych latach do 6 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka  i do 8 tygodni przy urodzeniu co najmniej dwójki dzieci przy jednym porodzie. Urlop dodatkowy jest niezależny od urlopu macierzyńskiego.

Podstawa prawna: art. 180, 182, 183 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zmianami).

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego