PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Opłata za telewizory

2012-08-14

Na mojej posesji mam dwa domki campingowe, które w okresie wakacji udostępniam turystom w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. W domkach tych zamontowałam telewizory, jednak można z nich korzystać wyłącznie, jeżeli podłączę do nich odpowiedni tuner, co robię tylko na życzenie gości. Telewizory są zatem używane tylko w okresie letnim, przez pozostałą część roku stoją bezużyteczne. Czy muszę za te telewizory płacić abonament, skoro wykorzystywane są wyłącznie przez dwa, trzy miesiące w roku, a ja odprowadzam już abonament od telewizora, który mam w domu? Czy coś może się stać, jeżeli nie będę opłacać abonamentu? Odbiorniki nie są zarejestrowane.


Do ponoszenia opłat abonamentowych zobowiązany jest co do zasady każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego zdatnego do natychmiastowego odbioru programu. Opłatę abonamentową uiszcza się przy tym za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny (wyjątki od tej zasady nie znajdują zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą). Katalog podmiotów uprawnionych do ponoszenia wyłącznie jednej opłaty, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników, jak również podmiotów zwolnionych od ponoszenia jakichkolwiek opłat nie obejmuje osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania domków campingowych.

Opłata abonamentowa jest przymusowym i bezzwrotnym świadczeniem o charakterze publicznoprawnym. Stanowi pozabudżetowy dochód celowy o charakterze publicznym i przeznaczony jest na finansowanie misji publicznej radia i telewizji. Dla obowiązku ponoszenia tej opłaty bez znaczenia pozostaje, czy podmiot uiszczający abonament korzysta lub zamierza korzystać z odbioru nadawanych programów; nie jest więc dobrowolnym uczestnikiem takiej transakcji. Opłaty abonamentowe ponoszone przez posiadaczy odbiorników telewizyjnych w całej Polsce wiążą się ściśle z posiadaniem odbiorników telewizyjnych, a nie z korzystaniem z usług konkretnej telewizji. Dla obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych bez znaczenia jest, czy podmiot korzysta, czy nie korzysta z programów nadawanych oraz czy oglądane przez niego programy emitowane są przez media publiczne czy stacje prywatne.

W tym wypadku opłatę abonamentową trzeba zatem uiszczać od każdego posiadanego odbiornika telewizyjnego i radiowego, niezależnie od tego, czy w domkach campingowych znajdują się goście eksploatujący znajdujący się tam sprzęt. Istotna jest sama potencjalna możliwość, technicznie dostosowanie sprzętu do odbioru takiego programu.

Ponadto odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być co do zasady zarejestrowane. Rejestracji dokonuje się w placówkach operatora publicznego w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie (np. zakupu). W tym celu osoba posiadająca odbiornik musi złożyć stosowny wniosek, sporządzony na specjalnym formularzu. Operator dokonuje rejestracji w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, nadając indywidualny numer identyfikacyjny każdemu odbiornikowi. Dowodem zarejestrowania odbiorników jest wniosek o rejestrację lub zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego.

Niedopełnienie wskazanych powyżej formalności może posiadacza odbiorników dużo kosztować, bowiem w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego wydawana jest stosowna decyzja, na mocy której pobierana jest opłata w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Co istotne, uiszczenie tej opłaty nie zwalnia z obowiązku uregulowania bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Opłatę należy wnosić z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna (opłata może być uiszczana także za okresy dłuższe  wówczas wysokość abonamentu jest nieco niższa). W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

Co prawda w sytuacji powstania zaległości w opłacaniu abonamentu istnieje możliwość umorzenia lub rozłożenia na raty zaległych opłat abonamentowych, opłaty stwierdzonej decyzją oraz odsetek od tych zaległych kwot, jednak dzieje się tak tylko w określonych przypadkach, które w opisywanej sprawie nie znajdą zastosowania. O umorzenie można bowiem wnioskować, jeżeli niemożliwe jest ustalenie podmiotu zobowiązanego do uiszczenia tych opłat lub jego adresu lub podmiot zobowiązany do uiszczenia tych opłat nie posiada majątku, z którego można zaspokoić należności; poza tym umorzenie lub rozłożenie na raty jest możliwe w przypadku, gdy przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe.

Należy przy tym wspomnieć, że obowiązkowi rejestracji nie podlegają między innymi odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów. W tym wypadku wyłączenie to nie będzie jednak miało zastosowania, ponieważ dotyczy ono przedsiębiorców, których przedmiotem działalności gospodarczej jest sprzedaż lub przekazywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych osobom trzecim do używania na podstawie umów. W takim przypadku to na osobie, która nabywa odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą, ciąży obowiązek jego zarejestrowania w placówce operatora publicznego.

Czynności w zakresie sprzedaży lub przekazywania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych osobom trzecim do używania na podstawie umów nie należą jednak do przedmiotu działalności gospodarczej, o której mowa w pytaniu. Odbiorniki telewizyjne będące w posiadaniu właściciela domków campingowych stanowią element ich wyposażenia i są wraz z innym sprzętem udostępniane do dyspozycji osób wynajmujących te domki.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych  Dz. U. Nr 85, poz. 728 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 roku w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych  Dz. U. Nr 187, poz. 1342 z późn. zm.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego