PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Po jakim czasie należy spłacać kredyt studencki?

2010-12-29

W czasie studiów korzystałem z kredytu studenckiego. W czerwcu 2010 r. skończyłem studia i miałem bronić pracę magisterską, jednak nie udało mi się to do dnia dzisiejszego. Podobno w takiej sytuacji spłatę kredytu będę musiał rozpocząć wcześniej. Czy to prawda?
Co do zasady spłata pożyczki lub kredytu, wraz z należnymi odsetkami, rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów, nie później jednak niż w dniu 1 października lub, w przypadku gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, w dniu 1 kwietnia, dwa lata po roku, w którym zgodnie z regulaminem studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia. Na wniosek kredytobiorcy może zostać ustalony wcześniejszy termin rozpoczęcia spłaty pożyczki lub kredytu.
Jednak w przypadku, gdy kredytobiorca nie przedstawi bankowi w wymaganym terminie ważnej legitymacji, spłata pożyczki lub kredytu rozpoczyna się począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin przedstawienia ważnej legitymacji.
Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta. Prawo do posiadania tego dokumentu mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. Student, który utracił prawo do posiadania legitymacji studenckiej, obowiązany jest zwrócić ją uczelni.
Istotne w odpowiedzi na pytanie jest więc ustalenie, czy osoba nadal posiada ważną legitymację studencką, to znaczy, czy ma jeszcze status studenta. Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym w przypadku studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia za dzień ich ukończenia uważa się chwilę uzyskania tytułu magistra lub tytułu równorzędnego. Co prawda osoba, o której mowa w pytaniu, nie uzyskała jeszcze tego tytułu, jednak wskazane przepisy stanowią również, że niezłożenie w terminie pracy dyplomowej stanowi przesłankę do skreślenia studenta z listy studentów.
Jeżeli więc upłynął już termin złożenia pracy magisterskiej, osoba, o której mowa w pytaniu, straci status studenta i tym samym będzie zobowiązana do wcześniejszego rozpoczęcia spłaty kredytu. Jeżeli jednak nadal jest studentem, co może udokumentować ważną legitymacją – spłata kredytu powinna rozpocząć się zgodnie z regułami wskazanymi na wstępie.
Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich – Dz. U. Nr 108, poz. 685 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
3.    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów – Dz. U. Nr 224, poz. 1634 z późn. zm.
4.    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich – Dz. U. Nr 87, poz. 560 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego