PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo do dodatkowych tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu rodzicielskiego

2013-07-15

 Urodziłam dziecko dnia 2 stycznia 2013 r. i skorzystałam z podstawowego, a potem z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Podobno zmieniły się przepisy i mam obecnie prawo do dłuższego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego oraz do urlopu rodzicielskiego. Co powinnam zrobić, aby skorzystać z nowych uprawnień?

 
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że wymiar urlopu macierzyńskiego nie zmienił się. Pracownicy, która urodziła przy jednym porodzie jedno dziecko, nadal przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni. 
 
O 2 tygodnie wydłużony został natomiast dodatkowy urlop macierzyński. Dla pracowników, którym przy jednym porodzie urodziło się jedno dziecko, od dnia 17 czerwca 2013 r. wynosi on 6 tygodni. Warunkiem skorzystania z dodatkowych 2 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest  w omawianym przypadku  złożenie przez pracownika pisemnego wniosku o udzielenie wprowadzonej nowelizacją części dodatkowego urlopu. Konieczne jest jednak, aby wniosek taki został przez pracownika złożony nie później niż do dnia zakończenia udzielonego wcześniej urlopu. W dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, tzn. w dniu 17 czerwca 2013 r., pracownica, o której mowa w pytaniu, przebywała bowiem na dodatkowym 4-tygodniowym urlopie macierzyńskim. 
 
Zgodnie z przepisami przejściowymi pracownik korzystający w dniu 17 czerwca 2013 r. z dodatkowego urlopu macierzyńskiego ma prawo do dodatkowych 2 tygodni takiego urlopu, przy czym  zgodnie z dyspozycją zawartą w przepisach  w tym wypadku wskazanej części urlopu udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu w udzielonym wymiarze (w tym wypadku 4-tygodniowym), na pisemny wniosek pracownika, składany nie później niż do dnia zakończenia udzielonego wcześniej urlopu. 
 
Z przedstawionych w pytaniu informacji wynika, iż urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni pracownica rozpoczęła dnia 2 stycznia 2013 r., a zakończyła dnia 21 maja 2013 r. Następnego dnia, tzn. w dniu 22 maja 2013 r., pracownica przeszła na dodatkowy urlop macierzyński (wówczas jeszcze wynoszący 4 tygodnie) i zakończyła go dnia 19 czerwca 2013 r.  Jeżeli zatem chciała skorzystać z dodatkowego urlopu w wydłużonym przez nowelizację wymiarze, powinna była złożyć stosowny wniosek do dnia 19 czerwca 2013 r. Jeżeli tego nie uczyniła, straciła prawo do dodatkowych 2 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
 
Podobnie rzecz się ma z prawem do urlopu rodzicielskiego. Zgodnie z nowymi przepisami bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym, tzn. 6-tygodniowym wymiarze (w przypadku urodzenia jednego dziecka), pracownik może skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni. W tym celu należy przedłożyć pracodawcy, w odpowiednim terminie, stosowny pisemny wniosek. 
 
Aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, w omawianym przypadku pracownica powinna była:
złożyć w odpowiednim terminie wniosek o udzielenie dodatkowo 2 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego (warunkiem skorzystania z urlopu rodzicielskiego jest bowiem wykorzystanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze ustalonym nowelizacją);
najpóźniej w ostatnim dniu 6-tygodniowego dodatkowego urlopu macierzyńskiego złożyć pisemny wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego.
 
W konsekwencji jeżeli kobieta:
nie złożyła w terminie wniosku o udzielenie dodatkowych 2 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego, nie ma prawa ubiegać się o udzielenie urlopu rodzicielskiego;
skorzystała z dodatkowego urlopu rodzicielskiego w wymiarze 6 tygodni, aby móc skorzystać z urlopu rodzicielskiego, powinna była złożyć wniosek najpóźniej w ostatnim dniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego; jeżeli tego nie uczyniła, utraciła prawo do ubiegania się o urlop rodzicielski.
 
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2) Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 675 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego