PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Rozwiązanie umowy na zastępstwo.

2012-09-27

Pracownica została zatrudniona na zastępstwo za inną pracownicę, która odeszła na urlop macierzyński. Pracuje u nas od roku. Właśnie okazało się, że jest w ciąży. W dodatku pracownica, którą zastępowała, złożyła nam wypowiedzenie i jej umowa rozwiąże się za miesiąc. Czy w takiej sytuacji musimy przedłużyć zastępującej pracownicy umowę do dnia porodu, czy też jej umowa rozwiąże się z chwilą rozwiązania się umowy pracownicy zastępowanej? Czy powinniśmy przedkładać jakieś pismo pracownicy zastępującej?

W przedstawionym stanie faktycznym istotnych jest kilka kwestii. Umowa o pracę zawarta z jednym pracownikiem w celu zastępstwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy jest specyficzną umową na czas określony, która rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta.

Często jest tak, że w chwili zawierania umowy na zastępstwo nie jest wiadome, na jak długo umowa zostanie zawarta. W przedmiotowej sprawie pracodawca w chwili podpisywania umowy prawdopodobnie wiedział, jak długo zastępowana pracownica będzie pozostawała na urlopie macierzyńskim, nie miał jednak informacji, czy po jego zakończeniu będzie chciała korzystać z urlopu wychowawczego. Nie mógł zatem ustalić z góry konkretnej daty, z upływem której umowa się rozwiąże i prawdopodobnie jako chwilę ustania stosunku pracy wskazał dzień powrotu zastępowanej pracownicy do pracy.

Ponieważ umowa na zastępstwo jest nierozerwalnie związana ze stosunkiem pracy łączącym pracodawcę z zastępowanym pracownikiem, jego ustanie poprzez wypowiedzenie dokonane przez którąkolwiek ze stron czy rozwiązanie bez wypowiedzenia również powoduje, że rozwiązaniu ulega umowa na zastępstwo.

Reasumując, należy stwierdzić, iż okolicznością pociągającą za sobą rozwiązanie umowy na zastępstwo może być nie tylko ustanie przyczyny nieobecności zastępowanego pracownika i jego powrót do pracy, ale również rozwiązanie z nim umowy o pracę. Zdarzenia te powodują skutek „upływu czasu, na który umowa była zawarta”, co oznacza, że pracodawca nie musi zastępowanemu pracownikowi wypowiadać umowy czy też składać jakiegoś dodatkowego zawiadomienia, że umowa na zastępstwo ulegnie rozwiązaniu z taką i taką datą, gdyż rozwiązanie następuje z mocy prawa. Można jednak spotkać się ze poglądem, zgodnie z którym nie ma przeszkód, aby oświadczenie o wypowiedzeniu stosować również w związku z zakończeniem zastępstwa. Zdaniem zwolenników takiego stanowiska wypowiedzenie pełni w takim przypadku rolę swego rodzaju uprzedzenia o rozwiązaniu umowy o pracę z mocy prawa.

Opisanej procedury nie należy mylić z możliwością wypowiedzenia umowy na zastępstwo  przepisy wskazują, że umowa taka może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzydniowego okresu wypowiedzenia. Wskazany tryb wypowiedzenia jest przewidziany dla sytuacji, w których pracodawca albo zastępujący pracownik chcą rozwiązać umowę na zastępstwo przed powrotem zastępowanego pracownika do pracy. W takim wypadku konieczne jest przedłożenie drugiej stronie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na zastępstwo. Tryb ten nie będzie jednak znajdował zastosowania w sytuacji opisanej w pytaniu.

Należy także zaznaczyć, że do pracowników zatrudnionych na zastępstwo nie znajdują zastosowania przepisy ochronne związane z rodzicielstwem, tzn. umowa taka nie jest przedłużana do dnia porodu (jeżeli jej rozwiązanie miałoby przypaść w okresie ciąży) oraz może być rozwiązana w czasie urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego, jeżeli w międzyczasie nastąpi zdarzenie powodujące jej rozwiązanie (czyli zastępowany pracownik wróci do pracy lub jego umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu).

Reasumując, należy wskazać, że w omawianym przypadku umowa o pracę zastępującej pracownicy nie zostanie przedłużona z mocy prawa do dnia porodu i rozwiąże się z mocy prawa w dniu rozwiązania się umowy pracownicy zastępowanej. Pracodawca nie musi przy tym przedkładać pracownicy żadnego oświadczenia, gdyż skutek w postaci rozwiązania stosunku pracy nastąpi automatycznie.

Należy przy tym zaznaczyć, że fakt zakończenia współpracy z zastępowaną pracownicą nie oznacza, że pracodawca musi rozstać się również z pracownicą zastępującą. Jeżeli jednak chce kontynuować zatrudnianie pracownicy zastępującej, będzie musiał zmienić podstawę zatrudnienia, tzn. będzie musiał zawrzeć z taką pracownicą np. umowę na czas określony czy na czas nieokreślony, umożliwiając jej tym samym skorzystanie z urlopu macierzyńskiego.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego