PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Tytuł wykonawczy

2012-11-06

Do jakiego sądu należy wnieść wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, jeżeli tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym egzekucji poddali się dwaj dłużnicy będący osobami fizycznymi zamieszkałymi w dwóch różnych miejscach (osoby te nie działają w ramach żadnej spółki)? Czy obowiązują tu takie same zasady jak przy wyrokach sądowych?

Zasady nadawania klauzuli wykonalności wyrokom sądowym różnią się od zasad nadawania klauzuli wykonalności aktom notarialnym.

Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu (a więc także wyrokom sądowym) klauzulę wykonalności nadaje sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy lub toczyła, czyli odpowiednio sąd rejonowy lub okręgowy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę wykonalności własnym orzeczeniom, zaś orzeczeniom sądów pierwszej instancji ¬  dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie (ograniczenie to dotyczy nadawania klauzul wykonalności na wniosek). Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Najwyższego jest, co do zasady, sąd pierwszej instancji.

Z kolei wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu należy złożyć do sądu rejonowego właściwości ogólnej dłużnika, a zatem do sądu właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania (siedziby) dłużnika, a w dalszej kolejności  z uwagi na miejsce pobytu dłużnika. Jeżeli właściwości takiej nie da się ustalić, klauzulę nadaje sad rejonowy, w którego okręgu egzekucja ma być wszczęta.

Przepisy nie wyjaśniają, jak należy postąpić w sytuacji, w której w akcie notarialnym egzekucji poddaje się dwóch dłużników, dla których z uwagi na miejsce zamieszkania właściwe są różne sądy rejonowe. Wydaje się, że w takim wypadku wierzyciel powinien złożyć dwa odrębne wnioski do dwóch właściwych sądów rejonowych  każdy zgodnie z właściwością ogólną dłużnika. W takim wypadku wierzyciel będzie zmuszony do pobrania dwóch odpisów aktu notarialnego oraz do zakreślenia w przedkładanych do sądu wnioskach ich zakresów, to znaczy tego, którego z dłużników dany wniosek dotyczy i przeciw któremu ma być wydana klauzula wykonalności. W konsekwencji wierzyciel będzie dysponował dwoma oddzielnymi tytułami wykonawczymi – dla każdego z dłużników z osobna.

W literaturze można jednak spotkać się ze stanowiskiem, zgodnie z którym w sprawie nadania klauzuli wykonalności przeciwko kilku dłużnikom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, zastosowanie znajduje przepis art. 43 § 1 kodeksu postępowania cywilnego przewidujący możliwość wyboru między tymi sądami.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego