PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Uprawnienia aplikanta - pracownika

2013-10-17

 Jeden z moich pracowników dostał się właśnie na aplikację radcowską i zgłosił, że od nowego roku będzie chciał zwalniać się z pracy celem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez samorząd radcowski. Czy mam obowiązek zwalniać takiego pracownika, czy też zależy to od mojej dobrej woli?

 
Zgoda pracodawcy (lub jej brak) na odbywanie przez pracownika aplikacji nie ma wpływu na uprawnienie do zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych. Może mieć za to wpływ na zachowanie przez pracownika za ten okres prawa do wynagrodzenia.
 
Do dnia 22 sierpnia 2013 r. obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów przysługiwało zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ten czas, bez względu na okoliczność, czy pracodawca wyraził zgodę na odbywanie przez pracownika aplikacji, czy też nie. Od dnia 23 sierpnia 2013 r. zasady jednak nieco się zmieniły. Zgodnie z nowym stanem prawnym aplikant nadal ma prawo do zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych, jednak prawo do zachowania wynagrodzenia za czas takiego zwolnienia zależy od tego, czy pracodawca wyraził zgodę na odbywanie aplikacji. Obecnie pracownik-aplikant ma zatem prawo do płatnego zwolnienia tylko w przypadku, gdy uzyska zgodę pracodawcy na odbywanie aplikacji; bez takiej zgody może wyłącznie domagać się zwolnienia od pracy, nie może jednak oczekiwać, że za te godziny otrzyma wynagrodzenie.
 
Należy jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. 
 
Po pierwsze, zdanie egzaminu na aplikację nie jest jednoznaczne z wpisem na listę aplikantów radcowskich (wpis taki następuje dopiero na wniosek aplikanta złożony m.in. po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu).  O zwolnienie od pracy może zaś ubiegać się wyłącznie pracownik wpisany na listę aplikantów.
 
Po drugie, nowe przepisy (uzależniające m.in. zachowanie prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w zajęciach od zgody pracodawcy na odbywanie aplikacji) znajdują zastosowanie do pracowników, którzy rozpoczną odbywanie aplikacji radcowskiej w 2014 r. Do pracowników odbywających aplikację radcowską w dniu wejścia nowelizacji w życie, tzn. w dniu 23 sierpnia 2013 r., znajdują zastosowanie dotychczasowe regulacje (czyli przepisy przyznające prawo do płatnego zwolnienia bez względu na zgodę pracodawcy). Oznacza to, że np. osoby, które zdały egzamin na aplikację w 2012 r., jednak dopiero w 2013 r. złożyły wniosek o wpis na listę aplikantów, będą mogły ubiegać się o płatne zwolnienie tylko wówczas, gdy uzyskają zgodę pracodawcy na odbywanie aplikacji. Do grupy tej, podobnie jak do osób, które w 2013 r. zdały z wynikiem pozytywnym egzamin na aplikację, zastosowanie znajdą bowiem już nowe regulacje. Istotna jest data wpisu na listę aplikantów radcowskich.
 
Zmiana nastąpiła również w zakresie uprawnienia pracownika do 30-dniowego płatnego urlopu w celu przygotowania się do egzaminu radcowskiego. Sam wymiar urlopu (30 dni) nie zmienił się; inaczej uregulowana jest jednak kwestia wynagrodzenia oraz możliwości wielokrotnego korzystania z tego uprawnienia. 
 
Po pierwsze, zgodnie z nowymi regułami za czas urlopu pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, a nie tak jak dotychczas do 100%.
 
Po drugie, z omawianego uprawnienia pracownik może skorzystać tylko raz. Nie będzie zatem możliwości skorzystania z 30-dniowego płatnego urlopu udzielonego na tej podstawie w przypadku konieczności podchodzenia do egzaminu radcowskiego po raz kolejny.
 
Należy przy tym zaznaczyć, że również te zmiany nie dotyczą osób, które w dniu 23 sierpnia 2013 r. miały rozpoczętą aplikację radcowską; do nich znajdują zastosowanie dotychczasowe regulacje, w tym przewidujące prawo do 100% wynagrodzenia za czas urlopu udzielonego w celu przygotowania się do egzaminu radcowskiego, jak i do wielokrotnego korzystania z tego urlopu.
 
Zmiany nie objęły natomiast uprawnienia pracownika do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestnictwa w egzaminie wstępnym na aplikację oraz w egzaminie radcowskim. W tym zakresie obowiązują w dalszym ciągu dotychczasowe reguły.
 
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  Dz. U. poz. 829;
2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych  tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego