PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

W naszym zakładzie pracy w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych znajduje się zapis mówiący o tym, że raz do rok

2010-06-25

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego można wnioskować, że twórcy regulaminu ZFŚS chcieli zamieścić wśród jego postanowień regulację podobną do tej zawartej w art. 3 ust. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przepis ten stanowi, że świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Należałoby więc przyjąć, że jeżeli regulamin nie stanowi inaczej, przez czternastodniowy urlop należy rozumieć 14 kolejnych dni kalendarzowych, wliczając w to dni wolne od pracy z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz niedziele i święta.
Podobnie taki okres wypoczynku rozumie kodeks pracy. W art. 162 k.p. wskazano, że w przypadku podziału przez pracownika przysługującego mu urlopu na części, co najmniej jedna jego część powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Za taką wykładnią przemawia dodatkowo fakt, że przyjęcie założenia odmiennego (tj. że chodzi o wykorzystanie 14 dni należnego urlopu) prowadziłoby do wniosku, iż  pracownik zatrudniony w systemie ośmiogodzinnym przez 5 dni w tygodniu w celu uzyskania dofinansowania do wczasów musiałby wypoczywać prawie trzy tygodnie (5 dni urlopu + 2 dni wolne + 5 dni urlopu + 2 dni wolne + 4 dni urlopu = 18 dni wypoczynku).
Zasadą jest bowiem, że urlopu udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
 
Podstaw prawna:
1.      Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.
  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego