PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Zakres uprawnień pracowników ochrony

2012-07-31

Podjęliśmy ostatnio decyzję o zatrudnieniu do pilnowania naszego obiektu firmy ochroniarskiej. Pracownicy tej firmy będą pełnić całodobowe dyżury w budce strażniczej, przy wjeździe do zakładu. Jakie uprawnienia posiada pracownik ochrony? Firma posiada wszystkie konieczne licencje do prowadzenia takiej działalności.

Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów ma prawo do:
1) USTALANIA UPRAWNIEŃ DO PRZEBYWANIA NA OBSZARACH LUB W OBIEKTACH CHRONIONYCH ORAZ LEGITYMOWANIA OSÓB, W CELU USTALENIA ICH TOŻSAMOŚCI;
Pracownik ochrony ma prawo dokonywać ustalenia uprawnienia osoby do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych poprzez:
• sprawdzenie, czy osoba posiada przepustkę, identyfikator albo inny dokument uprawniający do przebywania na obszarze lub w obiekcie chronionym, wystawiony przez osobę zarządzającą tym obszarem lub obiektem, przy czym ustalenie uprawnienia pracownik ochrony może dokonać także na podstawie ustnego lub pisemnego upoważnienia do przebywania przez osobę na obszarze lub w obiekcie chronionym, wydanego przez zarządzającego tym obiektem lub obszarem,
• porównanie okazanego dokumentu z określonym wzorem,
• sprawdzenie okazanego dokumentu pod względem zgodności danych personalnych w nim zawartych z tożsamością osoby oraz  terminu jego ważności.

Jeżeli zażąda tego osoba, w stosunku do której pracownik ochrony dokonuje ustalenia uprawnień, pracownik ochrony jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, okazania licencji lub innego dokumentu identyfikacyjnego potwierdzającego uprawnienie do podjęcia czynności. Pracownik ochrony musi to przy tym uczynić w taki sposób, aby osoba kontrolowana miała możliwość odczytania i zanotowania danych zawartych w tym dokumencie. Dodatkowo pracownik ochrony ma obowiązek wskazać w takiej sytuacji podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności.

Jeżeli osoba nie posiada uprawnień do przebywania na obszarze lub w budynku objętym ochroną albo zakłóca porządek ochroniarz, ma prawo wezwać ją do opuszczenia obszaru lub obiektu, informując ją o tym, że jest pracownikiem ochrony i podając przyczyny wydania tego polecenia. W przypadku niepodporządkowania się poleceniu ochroniarz ma prawo wezwać Policję. W takim wypadku jest zobowiązany do sporządzenia notatki służbowej o okolicznościach, w których doszło do wezwania Policji.

2) WEZWANIA OSÓB DO OPUSZCZENIA OBSZARU LUB OBIEKTU W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU UPRAWNIEŃ DO PRZEBYWANIA NA TERENIE CHRONIONEGO OBSZARU LUB OBIEKTU ALBO STWIERDZENIA ZAKŁÓCANIA PORZĄDKU;
W tym wypadku pracownik ochrony ma zawsze obowiązek podania swojego imienia i nazwiska, okazania licencji lub innego dokumentu identyfikacyjnego potwierdzającego uprawnienie do podjęcia czynności; pracownik ochrony musi to przy tym uczynić w taki sposób, aby osoba kontrolowana miała możliwość odczytania i zanotowania danych zawartych w tym dokumencie. Dodatkowo pracownik ochrony ma obowiązek w takiej sytuacji wskazać podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności. Tożsamość osoby pracownik ochrony ma prawo ustalić na podstawie:
• dowodu osobistego,
• tymczasowego dowodu osobistego,
• tymczasowego zaświadczenia tożsamości,
• dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca,
• paszportu,
• innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a zaopatrzonego w fotografię i adres zamieszkania osoby legitymowanej.
 
W przypadku legitymowania osób znajdujących się w pojeździe  gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa  pracownik ochrony ma prawo żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby. Z czynności legitymowania pracownik ochrony sporządza notatkę służbową, zawierającą dane personalne osoby legitymowanej, wskazanie rodzaju dokumentu oraz jego numeru i serii, a także czasu, miejsca oraz przyczyny legitymowania.

Z czynności legitymowania pracownik ochrony ma obowiązek sporządzić notatkę służbową, zawierającą dane personalne osoby legitymowanej, wskazanie rodzaju dokumentu oraz jego numeru i serii, a także czasu, miejsca i przyczyny legitymowania.

Dokonując ustalenia uprawnienia osoby do przebywania na obszarach lub obiektach chronionych, jak również legitymując osoby, pracownik ochrony ma prawo do sprawdzenia okazanego dokumentu pod względem zgodności danych personalnych w nim zawartych z tożsamością osoby legitymowanej.

3) UJĘCIA OSÓB STWARZAJĄCYCH W SPOSÓB OCZYWISTY BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZKIEGO, A TAKŻE DLA CHRONIONEGO MIENIA, W CELU NIEZWŁOCZNEGO ODDANIA TYCH OSÓB POLICJI;
Dokonując ujęcia, pracownik ochrony ma obowiązek:
• użycia zwrotu "Służba ochrony",
• wezwania osoby do zachowania zgodnego z prawem i odstąpienia od wykonywania czynności stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,
• uniemożliwienia oddalenia się osoby ze wskazanego miejsca,
• poinformowania osoby o ujęciu i jego przyczynach oraz uprzedzenia o obowiązku zastosowania się do wydawanych poleceń,
• wylegitymowania osoby ujętej w celu ustalenia jej tożsamości,
• niezwłocznego powiadomienia Policji,
• przekazania osoby ujętej przybyłym na wezwanie funkcjonariuszom Policji.

Z każdego takiego zajścia ochroniarz ma obowiązek sporządzić notatkę służbową.

4) STOSOWANIA  W PRZYPADKU ZAGROŻENIA DÓBR POWIERZONYCH OCHRONIE LUB ODPARCIA ATAKU NA PRACOWNIKA OCHRONY  ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO;
Chodzi tu o takie środki przymusu jak: siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, kajdanki, pałki ochronne wielofunkcyjne, psy obronne, paralizatory elektryczne, broń gazowa i ręczne miotacze gazu. Pracownik ochrony może skorzystać z takich środków tylko wówczas, gdy dana osoba uniemożliwia mu wykonywanie należących do jego obowiązków czynności. O tym, którego ze środków przymusu użyć, decyduje w danym momencie sam ochroniarz, mając na uwadze potrzebę wynikającą z zaistniałej sytuacji oraz potrzebę osiągnięcia podporządkowania się wezwaniu do określonego zachowania.
 

5) UŻYCIA BRONI PALNEJ W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:
• w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony albo innej osoby,
• przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu pracownika ochrony albo innej osoby,
• przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną pracownikowi ochrony,
• w celu odparcia gwałtownego bezpośredniego i bezprawnego zamachu na ochraniane osoby, wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.


Wskazane powyżej czynności powinny być wykonane przez pracownika ochrony w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. Ponadto pracownik ochrony ma obowiązek udzielić pomocy przedlekarskiej każdej ujętej osobie, która ma widoczne obrażenia ciała lub utraciła przytomność; razie potrzeby lub na prośbę osoby ujętej musi również wezwać pomoc lekarską.


Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów (Dz. U. Nr 144, poz. 933)
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego