PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Zamierzam zakupić niewielką działkę. Jakie będą koszty uregulowania stanu księgi wieczystej? Czy jest to obowiązkowe?

2011-01-28

Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Jakkolwiek z dokonaniem wpisu w księdze wiążą się pewne koszty, uregulowanie tej kwestii leży w najlepszym interesie samego nabywcy nieruchomości. Właściciel ponosi bowiem odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek niewykonania obowiązku niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej bądź na skutek opieszałości w jego wykonania, jeżeli osoba trzecia doznała przez to szkody.

Choć przepis ten doskonale ilustruje znaczenie właściwego prowadzenia księgi wieczystej, w omawianej sytuacji jego znaczenie nie jest duże. W przypadku zakupu nieruchomości obowiązki w zakresie wniosku o dokonanie stosownego wpisu w księdze spoczywają bowiem na notariuszu sporządzającym akt notarialny obejmujący czynność prawną przenoszącą własność nieruchomości. Czynności podejmowane przez notariuszy zwalniają stronę z obowiązku składania wniosku w sądzie, gdyż zgodnie z przepisami przekazanie przez notariusza sądowi wypisu aktu notarialnego zawierającego wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej uważa się za złożenie wniosku przez uprawnionego. Tak więc zakupując nieruchomość, chcąc nie chcąc w większości przypadków nie unikniemy konieczności poniesienia kosztów uregulowania stanu księgi wieczystej.

Wysokość opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności wynosi co do zasady 200 zł. Jeżeli wpis dotyczy własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha, opłata jest nieco niższa i wynosi 150 zł. Jako że wniosek zostanie zamieszczony w akcie notarialnym, opłatę sądową od wniosku uiszcza się gotówką do rąk notariusza lub na rachunek bankowy kancelarii notarialnej. Notariusz jest zobowiązany przekazać pobrane opłaty na rachunek sądu rejonowego właściwego do rozpoznania wniosku lub bezpośrednio w kasie tego sądu.

Przepisy mówią o tym, że opłatę uiszcza strona czynności prawnej, na której spoczywa obowiązek poniesienia opłaty, nie wskazują jednak kogo – kupującego czy sprzedającego – obowiązek ten obciąża. Strony mogą zatem zdecydować o tym we własnym zakresie. Przyjęło się, że tego rodzaju koszty ponosi kupujący.

Jeżeli sytuacja finansowa strony umowy zobowiązanej do poniesienia kosztów nie jest dobra, może ubiegać się ona o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub części. Wiąże się to z koniecznością złożenia stosownych oświadczeń dotyczących możliwości poniesienia kosztów oraz stanu rodzinnego i majątkowego. Sąd może również odebrać od osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów przyrzeczenie dotyczące prawdziwości złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym. Jeżeli okaże się, że zwolnienie zostało uzyskane na podstawie świadomego podania nieprawdziwych okoliczności, sąd, cofając zwolnienie, skazuje na grzywnę w wysokości do 1000 zł.

W omawianym przypadku wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych należy złożyć do sądu przed udaniem się do notariusza – aby notariusz mógł uwzględnić zwolnienie, wcześniej musi wypowiedzieć się co do niego sąd. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest wolny od opłaty.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo  notariacie – tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.


3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 54 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. Nr 43, poz. 26 z późn. zm.


5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych – Dz. U. Nr 90, poz. 1011.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego