PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Znaczny stopień niepełnośprawności a zdolność do pracy

2010-05-14

Czy legitymowanie się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności jest jednoznaczne z niezdolnością do pracy i uprawnia do pobierania renty z tego tytułu?

Orzeczenia wydawane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nie uprawniają do pobierania renty. Jest to tzw. orzecznictwo do celów pozarentowych. Na podstawie tego rodzaju orzeczeń osoba może uzyskać np. prawo do korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską, zwolnień podatkowych czy turnusów rehabilitacyjnych.
Sam fakt legitymowania się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności nie przesądza również o niemożności podjęcia pracy zarobkowej. Zgodnie z ustawą  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  do znacznego stopnia niepełnosprawności zaliczana jest osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach chronionych i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Oznacza to, że co prawda osoba taka bez pomocy innych osób nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, takich jak samoobsługa, poruszanie się czy komunikacja, nie wyklucza to jednak możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Co więcej, powołane przepisy wyraźnie wskazują, że osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może zostać zatrudniona również u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, jeżeli przystosuje on stanowisko pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub jeżeli będzie to zatrudnienie w formie telepracy. Informacji o zdolności do pracy należy poszukiwać w zamieszczonych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazaniach (pkt 1), w których skład orzekający określa możliwości osoby orzekanej w powyższym zakresie.
W celu uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy należy zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to jest bowiem przyznawane na podstawie orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.
  2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.
     

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego