PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Projekt „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie” jest realizowany od października 2010 r. i zakończy się w listopadzie 2013 r. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu V POKL pt. „Dobre rządzenie” Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Podziałania 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego . Projekt powstał na podstawie doświadczeń zdobytych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie jako odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na bezpłatne porady prawne i obywatelskie, wśród obywateli, których nie stać na korzystanie płatnej pomocy prawnej.

 

Cele
Nadrzędnym celem projektu jest polepszenie sytuacji mieszkańców  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich poprzez utworzenie i prowadzenie 6 ogólnodostępnych Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich oraz zwiększenie świadomości prawnej i obywatelskiej mieszkańców powiatu bocheńskiego, brzeskiego, grodzkiego (m. Kraków), krakowskiego, nowotarskiego i wielickiego.

Cel ogólny projektu jest realizowany poprzez następujące działania:
• zwiększenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony i realizacji praw obywatelskich i informowanie o ich prawach i obowiązkach, także o zakresie działania różnych instytucji publicznych (np. policja, OPS, samorząd terytorialny) oraz wspieranie ich w kontaktach z instytucjami;
• wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w zakresie ochrony ich praw i ich reintegracja społeczna
• zwiększenie wiedzy i umiejętności personelu
• propagowanie idei poradnictwa i zwiększenie współpracy Centrów Porad z samorządem terytorialnym


Grupy docelowe
Z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich świadczonych w Centrach Porad Prawnych i Obywatelskich oraz w trakcie Mobilnych Dni skorzystać mogą wszyscy mieszkańcy (kobiety i mężczyźni) powiatów bocheńskiego, brzeskiego, grodzkiego (m. Kraków), krakowskiego, nowotarskiego i wielickiego, jeżeli:
• nie prowadzą działalności gospodarczej
• nie stać ich na korzystanie z płatnej porady prawnej
• znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują konsultacji i porady prawnej i obywatelskiej
W przypadku osoby niepełnosprawnej istnieje możliwość udzielenia bezpłatnej porady w miejscu jej przebywanie po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.


Działania
Projekt jest realizowany przez okres 37 miesięcy od 1.10.2010 do 30.11.2013 r.
W ramach projektu przewidywana jest realizacja następujących działań:• Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie udzielane są przez doświadczonych prawników w 6 Centrach Porad Prawnych i Obywatelskich. Centra działają w Bochni, Brzesku, Krakowie, Kocmyrzowie – Luborzycy, Niepołomicach i Nowym Targu. Każdy zainteresowany beneficjent może skorzystać z bezpłatnych porad i informacji, które udzielane mu są w sposób rzetelny, poufny, bezstronny z zachowaniem aktualności informacji. Bezpośrednio w Centrach istnieje także możliwość skorzystania z dostępnych poradników, informatorów i czasopism prawnych  a także samodzielnego wyszukiwania informacji w Internecie.
Rejestracja na porady odbywać się będzie poprzez infolinię obsługującą wszystkie Centra. Jest jednak możliwość umówienia się na porady bezpośrednio i  telefonicznie w każdym Centrum oraz poprzez stronę internetową. Porady i informacje udzielane będą bezpośrednio podczas wizyty w Centrum, telefonicznie, listownie i pocztą elektroniczną.
Prawnicy i doradcy prawni udzielają porad i informacji na podstawie jednolitego schematu co pozwala zachować odpowiednie standardy działania oraz pozwala na profesjonalizację usług:
• analiza potrzeb klienta i zdiagnozowanie problemu
• wspólne z klientem ustalenie planu działania
• pomoc w realizacji ustalonej wcześniej strategii działania, wybranej przez klienta, również w ewentualnej redakcji pisma• Organizacja Mobilnych Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich

W ramach projektu organizowane będą dodatkowe Mobilne Centra Porad Prawnych i Obywatelskich. Z usług Mobilnych Centrów skorzystać będą mogli mieszkańcy gmin w powiatach objętych projektem, którzy mają utrudniony dostęp do poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców gmin oddalonych od miejscowości, w których znajduje się w danym powiecie Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich. Mobilne Dni organizowane będą w poszczególnych gminach:
• Powiat brzeski: 2 x 6 gmin x 4 h = 48 h
• Powiat bocheński: 2 x 7 gmin x 4h=56h
• Powiat nowotarski: 2 x 12 gmin x 4 h=96h
• Powiat krakowski: 2 x 17 gmin x 4 h=136h
• Powiat wielicki: 2x4 gminy x 4 h=32h

 

 • Przygotowanie i dystrybucja biuletynu prawnego i newslettera „Bliżej Obywatela”

Co kwartał wydawana będzie broszura prawna w wersji papierowej i elektronicznej, która poświęcona będzie jednemu przekrojowemu zagadnieniu, np. Prawo – konsument, Prawo – pracownik i pracodawca, Prawo – osoby niepełnosprawne. Broszura będzie rozpowszechniana we współpracy z JST oraz wysyłana do zainteresowanych odbiorców. Poprzez portal internetowy będzie wysyłany comiesięczny newsletter z opisem 20 najczęściej pojawiających się w danym miesiącu problemów podczas porad.

 

• Modernizacja i prowadzenie portalu internetowego „Bliżej Obywatela”

W ramach projektu prowadzony jest internetowy portal prawny, na którym dostępne są podstawowe informacje z zakresu prawa, najczęściej zadawane pytania i porady prawników.

 

• Podnoszenie kwalifikacji personelu

W ramach projektu zatrudniony personel podnosi swoje kwalifikacje na szkoleniach z zakresu aspektów formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, spraw mieszkaniowych oraz w zakresie zmian aktów prawnych z poszczególnych zakresów prawa.

 

Rezultaty
• Utworzonych zostanie 6 Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich
• Udzielonych zostanie około 9500 porad oraz około 13500 informacji przez prawników i doradców prawnych dla około 6500 beneficjentów ostatecznych
• Przeprowadzonych zostanie 92 Dni Mobilnych
• 11 pracowników podniesie swoje kwalifikacje zawodowe
• Wydanych zostanie 12 edycji poradnika oraz 35 edycji newslettera oraz zmodernizowany i prowadzony będzie portal internetowy

Rezultatami miękkimi projektu będą:

• Udostępnienie powszechnych, bezpłatnych, rzetelnych, poufnych, bezstronnych i aktualnych porad i informacji i prawnych i obywatelskich umożliwi BO poznanie swoich obowiązków i dochodzenie swoich praw i zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa
• Wzrost wiedzy o prawach i obowiązkach (poradnik, newsletter) zwiększy świadomość i kulturę prawną mieszkańców oraz aktywność w dochodzeniu swoich praw
• Wzrost wiedzy i nabycie umiejętności miękkich personelu Centrów, które wpłynie na jakość świadczonych usług
• Wzrost współpracy z samorządem lokalnym wpłynie na zwiększenie wiarygodności i zasięgu działań i zwiększenie dostępności Centrów Porad
• Wzrost wiedzy o zagrożeniach społecznych poprzez przekazywanie danych statystycznych JST pomoże w projektowaniu i realizacji lokalnych polityk społecznych oraz programów przeciwdziałania patologiom społecznym.
• Upowszechniania współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego zapewni trwałość i ciągłość usług

 Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego