PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

O projekcie


 

Projekt „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie w powiecie oświęcimskim” jest realizowany od stycznia 2009 do grudnia 2011 roku. w ramach Priorytetu V. POKL pt. „Dobre rządzenie” Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Podziałania 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego .

Pobierz prezentację o projekcie.
 

Cele
Celem ogólnym projektu jest polepszenie sytuacji mieszkańców powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich poprzez utworzenie i prowadzenie 3 ogólnodostępnych Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich oraz zwiększenie świadomości prawnej i obywatelskiej mieszkańców i przekazanie wiedzy o ich prawach i obowiązkach.

Cel ten jest w szczególności realizowany poprzez:

• udzielanie bezpłatnych porad i informacji prawnych i obywatelskich w pełnym zakresie m.in. prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych i świadczeń socjalnych, zatrudnienia, własności, spraw mieszkaniowych, spadkowych i finansowych, karnych i innych
 zwiększenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz informowanie o ich prawach i obowiązkach, także o zakresie działania różnych instytucji publicznych (np. kuratorzy, policja, OPS, samorząd terytorialny), jak również wspieranie ich w kontaktach z tymi instytucjami;
wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w zakresie ochrony ich praw oraz ich reintegracja społeczna
zwiększenie wiedzy i umiejętności personelu
propagowanie idei poradnictwa obywatelskiego i zwiększenie współpracy Centrów Porad z samorządem terytorialnym.

 


Grupy docelowe

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców (kobiet i mężczyzn) powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i mających potrzebę skorzystania z informacji, konsultacji i porad prawnych oraz obywatelskich, w szczególności do:

beneficjentów pomocy społecznej i bezrobotnych
bezradnych życiowo i zagrożonych wykluczeniem
osób starszych – emerytów i rencistów

 


Działania

Projekt jest realizowany przez 36 miesięcy: od 1.01.2009. do 31.12.2011

Jego główne zadania to:
Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego
Dwa Centra Porad Prawnych i Obywatelskich są dostępne dla klientów przez 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, a Centrum w Chrzanowie 25 godzin w miesiącu. Każdej zainteresowanej osobie udziela się bezpłatnych porad i informacji w sposób rzetelny, poufny, bezstronny z zachowaniem aktualności informacji. W Centrach, klienci korzystać mogą z informatorów, poradników i czasopism prawnych oraz komputerów z dostępem do internetu w celu samodzielnego poszukiwania informacji.
Porady i informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie, listownie i pocztą elektroniczną, a także dla niepełnosprawnych w miejscu ich przebywania.

Schemat porad:
o Analiza potrzeb klienta i wspólne zdiagnozowanie problemu
o Propozycje rozwiązania problemu
o Pomoc w realizacji strategii wybranej przez klienta, redakcja pisma

Organizacja szkoleń i wykładów o tematyce prawnej
Zadanie to obejmie 4 godziny wykładów w miesiącu, które dotyczą zagadnień prawnych m.in. mieszkaniowych, własności, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia i bezrobocia, niepełnosprawności, pozbawienia wolności jak i obowiązków, kompetencji i funkcjonowania różnych instytucji - policji, straży miejskiej, prokuratury, samorządu.
Są one organizowane we współpracy z jednostkami samorządowymi (m.in. w Miejskim Ośrodku Kultury w Chełmku).
 

Przygotowanie i dystrybucja biuletynu prawnego i newslettera „Bliżej Obywatela”
Co miesiąc jest wydawany biuletyn prawny (wersja papierowa i elektroniczna) zawierający m.in. informacje o zmianach aktów prawnych, kwestie podnoszone przez słuchaczy w czasie wykładów lub indywidualnych porad prawnych i inne tematy prawne. Jest on rozpowszechniany we współpracy z instytucjami samorządowymi i wysyłany do zainteresowanych odbiorców indywidualnych. Ponadto do wszystkich, którzy zgłoszą się poprzez portal jest wysyłany newsletter ze skrótem aktualnych informacji prawnych
 

Organizowanie Dni Porad Obywatelskich
W celu promocji działań Centrów i wzmocnienia współpracy z lokalnym samorządem, ale głównie, by umożliwić mieszkańcom z odległych gmin powiatu skorzystanie z bezpłatnych porad, organizowane są dni porad obywatelskich w poszczególnych gminach.
 

Przygotowanie i prowadzenie portalu internetowego „Bliżej Obywatela”
W ramach projektu prowadzony jest internetowy portal prawny, na którym dostępne są podstawowe informacje z zakresu prawa, najczęściej zadawane pytania i porady prawników.
 

Podnoszenie kwalifikacji personelu
W ramach projektu zatrudniony personel podnosi swoje kwalifikacje na szkoleniach z zarządzania, obsługi klienta oraz aktualnej wiedzy prawnej.
 

Konferencja podsumowująca
Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca z udziałem przedstawicieli współpracujących instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych.
 

 


Rezultaty

W ramach projektu prawnicy i doradcy prawni udzielą około 8000 porad i około 10000 informacji dla 4400 beneficjentów.
Ponadto przeprowadzone zostaną 32 spotkania wykładowe z różnych dziedzin prawa (128 godzin) dla 1280 osób oraz zorganizowane dni porad obywatelskich (28 dni)
Utworzony zostanie portal internetowy i ukaże się 30 edycji biuletynu i newslettera
 

Rezultaty miękkie projektu to:
udostępnienie powszechnych, bezpłatnych, rzetelnych, poufnych, bezstronnych i aktualnych porad i informacji prawnych oraz obywatelskich umożliwi mieszkańcom powiatu poznanie swoich obowiązków i dochodzenie swoich praw, co zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa;
wzrost wiedzy o prawach i obowiązkach (wykłady, biuletyn) podniesie świadomość i kulturę prawną mieszkańców oraz aktywność w dochodzeniu swoich praw;
wzrost wiedzy i nabycie umiejętności miękkich personelu Centrów wpłynie na jakość świadczonych usług;
wzmocnienie współpracy z samorządem lokalnym zwiększy wiarygodność i dostępność Centrów Porad oraz rozszerzy zasięg ich działań,
wzrost wiedzy o zagrożeniach społecznych poprzez przekazywanie danych statystycznych gminom i Starostwu pomoże w projektowaniu i realizacji lokalnych polityk społecznych oraz programów przeciwdziałania patologiom społecznym;
upowszechnienie współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego zapewni trwałość i ciągłość usług;
 Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego